آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,821,460 61,131,660,450 Rls. 2,020,438 $
2 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 8,327,449 56,142,090,696 Rls. 1,748,762 $
3 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,685,799 49,629,175,682 Rls. 1,640,022 $
4 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,433,025 38,910,753,334 Rls. 1,283,886 $
5 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,500,000 37,457,282,500 Rls. 1,237,500 $
6 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,467,025 36,444,583,579 Rls. 1,148,074 $
7 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,412,329 36,319,705,168 Rls. 1,197,811 $
8 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,873,750 32,798,653,692 Rls. 1,030,562 $
9 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,500,000 29,182,835,000 Rls. 962,500 $
10 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,000,000 22,312,322,500 Rls. 732,500 $
11 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 56,200 20,653,634,800 Rls. 678,400 $
12 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 792,294 20,518,744,883 Rls. 676,684 $
13 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,852,789 20,393,036,047 Rls. 648,745 $
14 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,000,000 19,786,200,000 Rls. 630,000 $
15 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,000,000 19,626,390,000 Rls. 630,000 $
16 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 625,500 19,265,550,600 Rls. 595,736 $
17 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,695,000 19,137,379,500 Rls. 628,350 $
18 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,480,000 19,027,829,200 Rls. 614,200 $
19 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,000,000 18,196,200,000 Rls. 600,000 $
20 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,634,696 17,711,066,034 Rls. 572,141 $
21 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 182,660 17,426,944,755 Rls. 547,977 $
22 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 16,122,500 15,181,172,610 Rls. 482,055 $
23 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,907,300 14,880,090,975 Rls. 477,219 $
24 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,176,442 14,766,807,649 Rls. 455,842 $
25 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 294,086 14,104,095,858 Rls. 443,696 $
26 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 262,200 13,415,065,344 Rls. 433,152 $
27 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,050,000 13,331,010,000 Rls. 430,500 $
28 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 130,220 12,530,293,200 Rls. 390,660 $
29 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,899,680 12,516,046,434 Rls. 386,882 $
30 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,764,650 12,297,145,593 Rls. 382,937 $
31 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 1,800,000 11,584,020,000 Rls. 378,000 $
32 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 415,140 10,176,623,352 Rls. 316,928 $
33 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 50,122 9,734,498,728 Rls. 321,318 $
34 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 44,400 9,473,184,000 Rls. 310,800 $
35 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 199,375 9,268,364,392 Rls. 305,927 $
36 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 9,091,000 8,922,038,510 Rls. 281,525 $
37 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 1,282,110 8,682,304,340 Rls. 269,242 $
38 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 222,500 8,567,793,000 Rls. 267,000 $
39 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,523,050 8,266,027,483 Rls. 255,690 $
40 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 639,980 7,817,984,256 Rls. 245,568 $
41 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 532,071 7,568,473,073 Rls. 250,070 $
42 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 290,830 7,557,854,910 Rls. 249,673 $
43 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,456,500 6,957,512,235 Rls. 218,297 $
44 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 1,000,000 6,793,080,000 Rls. 210,000 $
45 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 237,540 6,540,476,709 Rls. 203,924 $
46 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 229,300 6,244,293,488 Rls. 196,635 $
47 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 155,000 6,009,777,600 Rls. 186,000 $
48 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 170,864 5,994,117,120 Rls. 185,205 $
49 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 123,251 5,928,258,505 Rls. 188,477 $
50 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 126,000 5,853,277,675 Rls. 193,337 $
51 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 485,300 5,823,346,440 Rls. 186,356 $
52 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 191,000 5,656,495,719 Rls. 179,547 $
53 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 119,768 5,505,109,920 Rls. 171,432 $
54 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 102,340 5,037,380,685 Rls. 162,654 $
55 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 33051000 شامپوها 63,684 5,008,905,810 Rls. 159,210 $
56 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 83,000 4,953,357,000 Rls. 157,700 $
57 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3,800 4,901,299,200 Rls. 151,242 $
58 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 188,684 4,801,624,776 Rls. 150,947 $
59 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 33051000 شامپوها 58,180 4,700,944,000 Rls. 145,450 $
60 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 62,819 4,503,362,727 Rls. 144,283 $
61 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 169,900 4,418,378,193 Rls. 145,857 $
62 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 201,500 4,376,032,320 Rls. 139,008 $
63 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 140,920 4,371,955,830 Rls. 135,050 $
64 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 526,884 4,265,820,506 Rls. 131,653 $
65 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 59,400 3,861,611,120 Rls. 126,720 $
66 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 89,790 3,851,213,952 Rls. 119,040 $
67 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 344,910 3,674,559,167 Rls. 120,717 $
68 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 85,100 3,666,290,521 Rls. 119,163 $
69 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 121,070 3,638,563,936 Rls. 112,666 $
70 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,668,350 3,566,960,800 Rls. 110,050 $
71 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 314,153 3,430,242,633 Rls. 109,953 $
72 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 82,850 3,408,630,250 Rls. 110,275 $
73 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 33051000 شامپوها 44,000 3,364,900,000 Rls. 110,000 $
74 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 95,570 3,096,037,490 Rls. 95,570 $
75 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 25,200 3,084,096,800 Rls. 100,800 $
76 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 121,980 3,004,365,168 Rls. 97,584 $
77 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 239,000 2,945,183,616 Rls. 91,776 $
78 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31,365 2,926,024,455 Rls. 94,095 $
79 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 31,280 2,856,395,760 Rls. 93,840 $
80 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 59,648 2,850,539,754 Rls. 93,051 $
81 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 23,800 2,829,313,536 Rls. 91,392 $
82 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 244,170 2,811,849,313 Rls. 86,761 $
83 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 60,625 2,810,166,470 Rls. 92,531 $
84 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111292 كفپوش روكش شده 87,250 2,780,046,750 Rls. 87,250 $
85 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 2,600,000 2,774,100,000 Rls. 91,000 $
86 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 2,766,105,000 Rls. 90,000 $
87 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 112,255 2,764,738,391 Rls. 85,313 $
88 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 122,930 2,753,796,475 Rls. 90,953 $
89 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 3,440,000 2,729,204,000 Rls. 88,000 $
90 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 101,400 2,692,034,874 Rls. 88,786 $
91 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 54,100 2,638,599,360 Rls. 86,560 $
92 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 3,463,655 2,634,865,866 Rls. 84,405 $
93 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 243,482 2,615,530,895 Rls. 85,218 $
94 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 49,258 2,587,541,220 Rls. 85,472 $
95 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,554 2,524,196,627 Rls. 83,433 $
96 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 68,580 2,479,639,657 Rls. 81,773 $
97 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 21,850 2,475,801,650 Rls. 76,475 $
98 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 2,324,900 2,467,857,875 Rls. 81,375 $
99 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 84,970 2,461,673,242 Rls. 79,531 $
100 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 50,305 2,446,014,112 Rls. 75,457 $
مجموع کل
1,067,626,429,320 ريال
مجموع کل
34,318,221 دلار