آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,123,854 27,451,322,967 Rls. 854,132 $
202 3 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 59,426 27,310,557,916 Rls. 896,698 $
203 9 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 97,020 27,019,062,345 Rls. 840,682 $
204 11 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 354,927 26,546,806,562 Rls. 820,143 $
205 2 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 398,031 26,506,817,755 Rls. 874,232 $
206 1 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 285,063 25,886,606,565 Rls. 855,187 $
207 3 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 554 25,460,233,760 Rls. 836,420 $
208 7 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 268,088 25,296,557,449 Rls. 804,094 $
209 4 1395 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 410,589 25,157,685,200 Rls. 820,978 $
210 4 1395 مشهد افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 186,502 24,851,059,143 Rls. 808,777 $
211 12 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 252,757 24,570,484,146 Rls. 758,271 $
212 12 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 218,056 24,529,627,135 Rls. 757,018 $
213 7 1395 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 120,665 24,447,368,093 Rls. 776,908 $
214 11 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,060 24,264,525,395 Rls. 749,612 $
215 5 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 52,103 24,167,081,020 Rls. 780,295 $
216 1 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 272,739 24,085,637,907 Rls. 795,640 $
217 7 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 496 24,038,352,624 Rls. 763,984 $
218 3 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 851,170 23,895,179,791 Rls. 784,629 $
219 10 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 244,601 23,769,322,542 Rls. 734,614 $
220 4 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 46,965 23,586,939,552 Rls. 767,804 $
221 5 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 332,272 23,473,351,413 Rls. 757,426 $
222 11 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 241,423 23,454,423,174 Rls. 724,616 $
223 2 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 879,007 23,036,478,449 Rls. 759,749 $
224 11 1395 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 303,102 22,951,247,306 Rls. 709,009 $
225 8 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 287,029 22,777,354,103 Rls. 717,972 $
226 4 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 489 22,634,669,200 Rls. 736,840 $
227 3 1395 مشهد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 110,391 22,537,662,186 Rls. 740,650 $
228 1 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 346,075 22,324,302,758 Rls. 737,510 $
229 8 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 79,567 22,286,061,213 Rls. 701,770 $
230 4 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 280,306 22,280,754,418 Rls. 724,226 $
231 5 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 879,879 22,099,913,914 Rls. 713,337 $
232 10 1395 مشهد افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 522,321 21,977,046,071 Rls. 679,016 $
233 10 1395 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 324,370 21,944,212,380 Rls. 678,703 $
234 3 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 294,237 21,938,116,707 Rls. 720,440 $
235 4 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 842,225 21,899,133,714 Rls. 712,991 $
236 2 1395 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 231,412 21,719,343,649 Rls. 716,182 $
237 6 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 823,909 21,453,724,817 Rls. 687,871 $
238 10 1395 مشهد افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 455,299 21,351,057,510 Rls. 660,184 $
239 4 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 289,008 21,329,815,107 Rls. 695,142 $
240 6 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 286,124 21,321,790,929 Rls. 683,375 $
241 9 1395 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 344,126 21,285,259,899 Rls. 662,976 $
242 8 1395 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 359,313 21,167,242,085 Rls. 666,237 $
243 12 1395 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 281,004 21,094,887,306 Rls. 650,989 $
244 7 1395 مشهد افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 318,807 20,918,445,414 Rls. 664,939 $
245 11 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 37,863 20,897,064,700 Rls. 645,594 $
246 7 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 70,842 20,783,937,189 Rls. 661,136 $
247 2 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 274,256 20,783,492,700 Rls. 685,311 $
248 7 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 33,250 20,748,942,448 Rls. 659,712 $
249 12 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 840,275 20,694,543,486 Rls. 638,606 $
250 10 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 242,995 20,619,541,978 Rls. 637,476 $
251 10 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 70,005 20,616,344,088 Rls. 638,104 $
252 2 1395 مشهد افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 167,650 20,493,411,599 Rls. 675,928 $
253 11 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 316,349 20,478,687,814 Rls. 632,707 $
254 8 1395 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 252,662 20,405,873,970 Rls. 642,225 $
255 10 1395 مشهد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 75,458 20,322,911,508 Rls. 629,034 $
256 6 1395 مشهد افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 197,824 20,126,079,020 Rls. 645,662 $
257 12 1395 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 206,792 20,103,777,918 Rls. 620,376 $
258 1 1395 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 220,509 20,037,120,047 Rls. 661,949 $
259 2 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 356,697 19,847,691,035 Rls. 654,660 $
260 10 1395 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 244,461 19,771,969,340 Rls. 611,155 $
261 3 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 42,781 19,589,899,345 Rls. 643,680 $
262 1 1395 مشهد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 217,371 19,484,254,725 Rls. 643,483 $
263 9 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 221,819 19,448,573,634 Rls. 605,923 $
264 7 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 329,108 19,338,586,651 Rls. 614,259 $
265 10 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 67,099 19,309,285,415 Rls. 597,944 $
266 12 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 199,624 19,300,635,866 Rls. 595,581 $
267 1 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 106,200 19,288,831,800 Rls. 637,200 $
268 9 1395 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 192,351 19,278,857,451 Rls. 600,630 $
269 2 1395 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 70,666 19,229,236,073 Rls. 634,573 $
270 9 1395 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 716,470 19,084,826,529 Rls. 594,118 $
271 1 1395 مشهد افغانستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 79,553 18,940,129,565 Rls. 625,537 $
272 12 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 175,236 18,828,952,363 Rls. 581,061 $
273 8 1395 مشهد افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 208,260 18,729,184,151 Rls. 588,827 $
274 3 1395 مشهد افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 200,725 18,536,718,690 Rls. 608,895 $
275 11 1395 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 188,649 18,515,151,631 Rls. 571,949 $
276 10 1395 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 183,448 18,504,505,413 Rls. 572,205 $
277 12 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,560 18,470,677,068 Rls. 570,066 $
278 2 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 40,645 18,425,436,717 Rls. 607,590 $
279 10 1395 مشهد افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 71,677 18,240,835,323 Rls. 563,941 $
280 6 1395 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 308,080 18,230,098,525 Rls. 583,849 $
281 1 1395 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 115,190 18,228,836,340 Rls. 602,280 $
282 9 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 250,777 18,162,998,328 Rls. 565,538 $
283 11 1395 مشهد افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 431,270 18,144,866,349 Rls. 560,652 $
284 11 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 659,641 18,137,302,127 Rls. 560,338 $
285 10 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 659,740 18,125,058,176 Rls. 560,648 $
286 2 1395 مشهد افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 306,740 18,089,771,824 Rls. 596,837 $
287 3 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 197,783 18,086,154,457 Rls. 593,675 $
288 6 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 256,302 18,002,078,742 Rls. 576,620 $
289 4 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 64,895 17,902,551,690 Rls. 584,055 $
290 10 1395 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 236,776 17,822,187,526 Rls. 550,855 $
291 7 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 234,962 17,729,455,140 Rls. 563,549 $
292 5 1395 مشهد افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 148,228 17,697,111,704 Rls. 571,195 $
293 9 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 60,104 17,682,744,015 Rls. 550,664 $
294 1 1395 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 193,265 17,548,195,299 Rls. 579,705 $
295 12 1395 مشهد افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 85,521 17,284,683,161 Rls. 533,363 $
296 7 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 662,384 17,272,466,836 Rls. 548,941 $
297 8 1395 مشهد افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 266,722 17,070,795,388 Rls. 536,952 $
298 8 1395 مشهد افغانستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 118,718 16,994,350,233 Rls. 533,558 $
299 1 1395 مشهد افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 218,511 16,961,718,910 Rls. 566,298 $
300 1 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 188,764 16,918,383,314 Rls. 558,923 $
مجموع کل
2,091,465,296,923 ريال
مجموع کل
66,657,861 دلار