آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 851,653 46,719,528,980 Rls. 1,444,472 $
102 5 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 166,716 46,502,666,637 Rls. 1,500,144 $
103 4 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 982,448 45,672,709,768 Rls. 1,487,084 $
104 5 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 892,270 45,005,397,635 Rls. 1,453,491 $
105 6 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 411,885 43,816,623,333 Rls. 1,405,815 $
106 7 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 94,983 43,695,174,905 Rls. 1,388,635 $
107 12 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 796,983 43,574,914,693 Rls. 1,344,576 $
108 10 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 444,039 43,324,786,299 Rls. 1,339,697 $
109 2 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 158,613 43,287,125,949 Rls. 1,427,517 $
110 12 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 91,350 43,233,193,953 Rls. 1,333,773 $
111 2 1395 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 468,127 42,912,221,539 Rls. 1,415,267 $
112 7 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,229,580 42,557,190,556 Rls. 1,352,537 $
113 7 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 245,468 42,045,404,885 Rls. 1,337,078 $
114 3 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 153,136 41,968,909,908 Rls. 1,378,224 $
115 5 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 149,520 41,750,174,070 Rls. 1,345,680 $
116 4 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 980,141 41,647,987,300 Rls. 1,356,543 $
117 6 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 436,771 41,128,026,997 Rls. 1,318,150 $
118 8 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 429,353 40,962,616,161 Rls. 1,287,975 $
119 5 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 560,802 40,913,182,276 Rls. 1,320,280 $
120 1 1395 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,353,447 40,593,819,710 Rls. 1,341,379 $
121 10 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 431,725 40,554,874,130 Rls. 1,253,714 $
122 1 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 908 40,537,556,800 Rls. 1,339,520 $
123 9 1395 مشهد افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 860,771 40,089,553,644 Rls. 1,248,241 $
124 11 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 728,926 40,024,266,293 Rls. 1,236,578 $
125 1 1395 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 659,325 39,910,840,488 Rls. 1,318,646 $
126 5 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 481,356 39,865,230,888 Rls. 1,287,726 $
127 8 1395 مشهد افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 844,822 38,931,875,048 Rls. 1,224,991 $
128 8 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 67,616 38,572,631,060 Rls. 1,214,568 $
129 6 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 141,235 38,467,535,314 Rls. 1,230,584 $
130 7 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 134,567 38,074,352,940 Rls. 1,211,103 $
131 7 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 137,725 37,975,835,360 Rls. 1,207,382 $
132 2 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 409,115 37,174,902,438 Rls. 1,226,321 $
133 8 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 681,573 36,938,952,178 Rls. 1,162,962 $
134 8 1395 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 181,988 36,837,110,937 Rls. 1,157,248 $
135 6 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 78,209 36,798,366,584 Rls. 1,179,284 $
136 5 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 401,004 36,786,201,510 Rls. 1,187,712 $
137 3 1395 مشهد افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 927,494 36,758,596,516 Rls. 1,205,736 $
138 10 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 622,202 36,715,668,275 Rls. 1,134,869 $
139 7 1395 مشهد افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 801,291 36,569,264,966 Rls. 1,161,872 $
140 2 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 201,003 36,557,363,604 Rls. 1,206,018 $
141 10 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 115,345 36,061,091,502 Rls. 1,115,306 $
142 2 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 478,446 36,045,110,149 Rls. 1,188,644 $
143 3 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 401,285 36,042,848,004 Rls. 1,183,668 $
144 12 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 805 35,862,151,520 Rls. 1,106,560 $
145 11 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 305,103 35,609,612,839 Rls. 1,100,063 $
146 5 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 735 35,348,066,000 Rls. 1,141,400 $
147 7 1395 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,726,571 35,087,689,223 Rls. 1,114,370 $
148 6 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 372,476 34,883,811,792 Rls. 1,116,970 $
149 2 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 774 34,876,588,500 Rls. 1,150,500 $
150 5 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 342,645 34,852,587,564 Rls. 1,124,808 $
151 11 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 117,888 34,603,610,007 Rls. 1,069,083 $
152 6 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 365,768 34,324,867,250 Rls. 1,099,897 $
153 3 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 440,476 34,295,224,085 Rls. 1,126,362 $
154 5 1395 مشهد افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 759,439 34,110,991,638 Rls. 1,101,183 $
155 4 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 372,575 33,776,676,342 Rls. 1,099,843 $
156 5 1395 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 347,923 33,711,548,719 Rls. 1,088,525 $
157 10 1395 مشهد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 348,211 33,672,008,925 Rls. 1,041,573 $
158 10 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 62,543 33,335,702,370 Rls. 1,030,610 $
159 8 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 557,661 33,068,515,363 Rls. 1,040,269 $
160 6 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 64,841 32,840,692,298 Rls. 1,052,350 $
161 8 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 347,001 32,759,559,595 Rls. 1,030,706 $
162 6 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 174,514 32,721,741,876 Rls. 1,047,084 $
163 9 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 529,238 32,531,051,265 Rls. 1,012,580 $
164 5 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 117,992 32,365,356,365 Rls. 1,043,393 $
165 11 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 326,514 32,237,134,303 Rls. 995,949 $
166 4 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 70,010 32,226,774,695 Rls. 1,049,198 $
167 10 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 266,435 32,138,486,045 Rls. 993,406 $
168 9 1395 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 155,430 32,071,337,562 Rls. 998,584 $
169 1 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 115,841 31,865,924,665 Rls. 1,052,774 $
170 11 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 101,349 31,855,042,410 Rls. 984,133 $
171 3 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 579,318 31,828,352,355 Rls. 1,045,131 $
172 9 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 602,958 31,771,469,301 Rls. 989,683 $
173 9 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 329,836 31,752,686,613 Rls. 989,561 $
174 6 1395 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 322,055 31,704,850,559 Rls. 1,016,547 $
175 4 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 339,466 31,290,055,888 Rls. 1,018,755 $
176 6 1395 مشهد افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 687,070 31,087,400,835 Rls. 996,259 $
177 7 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 419,070 31,012,594,312 Rls. 985,953 $
178 11 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,232,828 30,327,247,113 Rls. 936,951 $
179 8 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 358,350 30,186,699,228 Rls. 949,977 $
180 3 1395 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 307,700 30,124,488,487 Rls. 989,090 $
181 7 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 318,340 30,046,643,274 Rls. 955,295 $
182 4 1395 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 313,384 29,990,740,846 Rls. 976,695 $
183 9 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 334,669 29,800,166,442 Rls. 928,241 $
184 12 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 102,173 29,789,374,752 Rls. 918,927 $
185 5 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 158,382 29,639,002,740 Rls. 957,492 $
186 9 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 50,648 29,577,801,057 Rls. 920,831 $
187 6 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 385,376 29,429,443,672 Rls. 942,296 $
188 1 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 580,535 29,334,296,412 Rls. 969,216 $
189 6 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 484,801 29,064,945,903 Rls. 931,667 $
190 8 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 231,894 28,730,898,334 Rls. 903,896 $
191 2 1395 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 473,502 28,714,941,115 Rls. 947,005 $
192 3 1395 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 470,628 28,682,902,147 Rls. 941,255 $
193 4 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 155,069 28,585,376,085 Rls. 929,469 $
194 11 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 222,974 28,475,196,623 Rls. 879,754 $
195 9 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 298,446 28,442,080,263 Rls. 885,599 $
196 7 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 310,378 28,334,152,376 Rls. 899,626 $
197 6 1395 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,185,577 28,001,234,567 Rls. 896,807 $
198 2 1395 مشهد افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 315,607 27,871,801,374 Rls. 919,344 $
199 3 1395 مشهد افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 279,043 27,778,066,995 Rls. 912,201 $
200 5 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 466,031 27,611,719,565 Rls. 891,362 $
مجموع کل
3,529,621,066,631 ريال
مجموع کل
112,698,068 دلار