آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1395 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 7,360 857,618,019 Rls. 26,496 $
102 5 1395 سهلان افغانستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 722 802,032,002 Rls. 25,907 $
103 6 1395 سهلان افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 789,863,815 Rls. 25,369 $
104 5 1395 سهلان افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 788,240,199 Rls. 25,369 $
105 4 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,943 777,995,470 Rls. 25,433 $
106 1 1395 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 73,260 776,281,275 Rls. 25,641 $
107 11 1395 سهلان افغانستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,950 775,603,260 Rls. 23,965 $
108 1 1395 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,846 756,439,015 Rls. 24,985 $
109 2 1395 سهلان افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,750 748,284,944 Rls. 24,656 $
110 11 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 4,065 723,549,596 Rls. 22,358 $
111 6 1395 سهلان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,337 705,928,581 Rls. 22,563 $
112 1 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,841 703,753,794 Rls. 23,257 $
113 7 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 4,065 702,264,780 Rls. 22,358 $
114 4 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 3,915 663,001,070 Rls. 21,533 $
115 3 1395 سهلان افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 3,152 644,382,582 Rls. 21,137 $
116 12 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 3,480 620,269,980 Rls. 19,140 $
117 9 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 3,480 613,819,800 Rls. 19,140 $
118 9 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,999 603,348,588 Rls. 18,810 $
119 3 1395 سهلان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,332 581,980,310 Rls. 19,163 $
120 4 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,344 564,088,740 Rls. 18,276 $
121 11 1395 سهلان افغانستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 3,800 553,424,400 Rls. 17,100 $
122 3 1395 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 12,125 551,923,786 Rls. 18,143 $
123 3 1395 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 51,780 550,395,510 Rls. 18,123 $
124 6 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,460 511,549,104 Rls. 16,368 $
125 5 1395 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,590 500,405,112 Rls. 16,164 $
126 10 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,000 494,924,400 Rls. 15,300 $
127 4 1395 سهلان افغانستان 19023200 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,456 427,974,090 Rls. 13,866 $
128 3 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,750 342,438,750 Rls. 11,250 $
129 2 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,130 320,250,087 Rls. 10,560 $
130 12 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 1,740 310,297,680 Rls. 9,570 $
131 1 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 1,740 289,827,450 Rls. 9,570 $
132 5 1395 سهلان افغانستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,160 227,994,480 Rls. 7,344 $
133 9 1395 سهلان افغانستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 1,720 186,975,252 Rls. 5,802 $
134 9 1395 سهلان افغانستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,440 157,014,720 Rls. 4,896 $
135 1 1395 سهلان افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,700 154,453,500 Rls. 5,100 $
136 3 1395 سهلان افغانستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,193 112,188,480 Rls. 3,680 $
137 11 1395 سهلان افغانستان 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 600 97,092,000 Rls. 3,000 $
138 2 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,440 50,400,138 Rls. 1,662 $
139 9 1395 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 461 32,644,938 Rls. 1,013 $
140 11 1395 سهلان افغانستان 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 175 24,920,280 Rls. 770 $
141 11 1395 سهلان افغانستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 65 8,414,640 Rls. 260 $
142 10 1395 سهلان افغانستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 285 7,380,132 Rls. 228 $
143 11 1395 سهلان افغانستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 285 7,378,536 Rls. 228 $
144 8 1395 سهلان افغانستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 285 7,239,456 Rls. 228 $
145 7 1395 سهلان افغانستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 285 7,161,480 Rls. 228 $
146 3 1395 سهلان افغانستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 282 6,879,214 Rls. 226 $
مجموع کل
20,140,293,435 ريال
مجموع کل
646,235 دلار