آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 556,456 71,196,716,443 Rls. 2,199,588 $
2 10 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 575,360 67,021,786,885 Rls. 2,071,765 $
3 9 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 494,116 61,163,400,285 Rls. 1,903,999 $
4 2 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 385,678 55,113,749,074 Rls. 1,817,470 $
5 8 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 508,816 49,580,029,782 Rls. 1,559,863 $
6 12 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 374,352 39,081,751,409 Rls. 1,206,040 $
7 3 1395 سهلان افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 503,157 38,982,090,988 Rls. 1,279,865 $
8 7 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 452,111 36,919,271,474 Rls. 1,173,987 $
9 3 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 176,279 34,903,487,044 Rls. 1,145,813 $
10 2 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 435,438 33,474,284,696 Rls. 1,104,637 $
11 6 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 325,776 26,090,049,552 Rls. 838,384 $
12 10 1395 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,489,120 25,005,175,638 Rls. 773,163 $
13 4 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 221,727 24,324,378,867 Rls. 791,486 $
14 12 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 114,226 24,062,715,109 Rls. 742,468 $
15 1 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 226,736 23,775,080,885 Rls. 785,193 $
16 9 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 104,181 21,614,823,312 Rls. 672,668 $
17 1 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 275,389 21,107,930,155 Rls. 697,529 $
18 8 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 96,249 19,882,088,184 Rls. 625,618 $
19 4 1395 سهلان افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 211,680 16,550,353,110 Rls. 541,389 $
20 10 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 55,730 11,713,174,422 Rls. 362,244 $
21 5 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 379,240 10,574,431,866 Rls. 341,316 $
22 6 1395 سهلان افغانستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,451 9,210,744,459 Rls. 294,716 $
23 7 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 43,368 8,878,554,516 Rls. 281,892 $
24 5 1395 سهلان افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 103,824 8,148,897,246 Rls. 263,251 $
25 7 1395 سهلان افغانستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 225,000 7,886,509,524 Rls. 251,042 $
26 2 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 287,260 7,839,339,786 Rls. 258,534 $
27 4 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 275,880 7,613,766,288 Rls. 248,292 $
28 3 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 277,600 7,607,806,650 Rls. 249,695 $
29 5 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 89,956 7,313,536,510 Rls. 235,606 $
30 4 1395 سهلان افغانستان 18063200 شکلات ;غيره ;حاوي کاکائو ;به صورت بلوک (block) ;تخته ;ميله يا قلم ;پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 87,666 7,246,176,050 Rls. 234,770 $
31 12 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 92,640 7,207,243,776 Rls. 222,336 $
32 11 1395 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,600 7,069,292,685 Rls. 218,400 $
33 8 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 86,681 6,782,168,495 Rls. 213,558 $
34 6 1395 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 557,559 6,304,473,984 Rls. 201,767 $
35 11 1395 سهلان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 11,514 6,301,108,980 Rls. 194,695 $
36 8 1395 سهلان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 882,090 5,052,178,175 Rls. 158,776 $
37 5 1395 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 405,457 4,613,126,358 Rls. 148,665 $
38 9 1395 سهلان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 738,650 4,265,335,373 Rls. 132,957 $
39 7 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 60,686 4,147,865,182 Rls. 131,998 $
40 6 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 147,530 4,141,341,999 Rls. 132,777 $
41 6 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 33,160 4,125,568,480 Rls. 132,640 $
42 10 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 31,520 4,078,500,240 Rls. 126,080 $
43 10 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 48,135 4,007,800,526 Rls. 123,841 $
44 5 1395 سهلان افغانستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 112,500 3,907,137,430 Rls. 125,854 $
45 8 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 30,280 3,845,802,240 Rls. 121,120 $
46 7 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 132,900 3,758,083,830 Rls. 119,610 $
47 5 1395 سهلان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 5,939 3,666,377,484 Rls. 118,446 $
48 6 1395 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 47,040 3,539,176,704 Rls. 112,896 $
49 9 1395 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 197,240 3,291,381,324 Rls. 102,564 $
50 3 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 97,600 3,268,076,654 Rls. 107,182 $
51 12 1395 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 188,990 3,184,797,925 Rls. 98,275 $
52 3 1395 سهلان افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 25,549 3,163,312,197 Rls. 103,835 $
53 11 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,912 3,137,985,209 Rls. 96,944 $
54 5 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 108,702 2,648,370,484 Rls. 85,295 $
55 2 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 78,400 2,628,613,280 Rls. 86,720 $
56 4 1395 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 241,900 2,613,185,225 Rls. 84,665 $
57 12 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 19,100 2,477,193,600 Rls. 76,400 $
58 9 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 87,240 2,379,689,929 Rls. 74,212 $
59 12 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 17,680 2,291,823,040 Rls. 70,720 $
60 6 1395 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 33,047 2,261,265,410 Rls. 72,702 $
61 1 1395 سهلان افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 18,480 2,238,667,200 Rls. 73,920 $
62 5 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 33,070 2,135,300,400 Rls. 69,048 $
63 11 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 73,100 2,129,095,980 Rls. 65,790 $
64 11 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 16,320 2,112,591,360 Rls. 65,280 $
65 7 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 15,600 1,959,984,000 Rls. 62,400 $
66 4 1395 سهلان افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 15,720 1,936,075,200 Rls. 62,880 $
67 2 1395 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 30,240 1,924,551,541 Rls. 63,470 $
68 9 1395 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 14,800 1,898,544,000 Rls. 59,200 $
69 7 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 65,471 1,642,200,020 Rls. 52,198 $
70 5 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 59,738 1,634,204,082 Rls. 52,693 $
71 8 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 9,150 1,597,887,648 Rls. 50,324 $
72 3 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 9,282 1,553,941,389 Rls. 51,021 $
73 5 1395 سهلان افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 12,480 1,549,766,400 Rls. 49,920 $
74 3 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 87,837 1,518,362,808 Rls. 49,967 $
75 10 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 8,322 1,479,743,187 Rls. 45,772 $
76 6 1395 سهلان افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,478,391,912 Rls. 47,304 $
77 5 1395 سهلان افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,469,782,584 Rls. 47,304 $
78 9 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 48,750 1,406,814,075 Rls. 43,875 $
79 8 1395 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 49,100 1,405,568,430 Rls. 44,190 $
80 12 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,372 1,379,255,934 Rls. 42,567 $
81 1 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,200 1,296,678,250 Rls. 42,830 $
82 10 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 38,680 1,286,197,408 Rls. 39,732 $
83 12 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 43,560 1,279,199,757 Rls. 39,470 $
84 6 1395 سهلان افغانستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 7,308 1,250,092,734 Rls. 40,194 $
85 4 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,600 1,247,314,380 Rls. 40,560 $
86 2 1395 سهلان افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 25,000 1,213,960,000 Rls. 40,000 $
87 11 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,000 1,204,749,900 Rls. 37,225 $
88 6 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,880 1,204,550,880 Rls. 38,688 $
89 5 1395 سهلان افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 24,000 1,192,128,000 Rls. 38,400 $
90 5 1395 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 6,930 1,183,280,175 Rls. 38,115 $
91 4 1395 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 17,193 1,159,658,880 Rls. 37,824 $
92 1 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 65,486 1,146,888,104 Rls. 37,870 $
93 8 1395 سهلان افغانستان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 195,370 1,120,513,376 Rls. 35,167 $
94 1 1395 سهلان افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 8,550 1,111,245,675 Rls. 36,699 $
95 6 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 43,556 1,098,900,009 Rls. 35,054 $
96 7 1395 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,356 1,097,706,727 Rls. 34,920 $
97 4 1395 سهلان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,147 1,064,566,370 Rls. 34,837 $
98 3 1395 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,014 946,956,132 Rls. 31,062 $
99 8 1395 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 43,560 940,499,933 Rls. 29,578 $
100 10 1395 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 52,020 866,319,823 Rls. 26,760 $
مجموع کل
961,402,511,090 ريال
مجموع کل
30,582,321 دلار