آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 26,600 227,078,610 Rls. 7,194 $
102 8 1395 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,910 210,771,916 Rls. 6,647 $
103 1 1395 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,080 209,971,760 Rls. 6,936 $
104 10 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 27,180 202,952,606 Rls. 6,269 $
105 8 1395 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,600 193,727,040 Rls. 6,080 $
106 10 1395 ساري افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,120 166,765,088 Rls. 5,152 $
107 9 1395 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,950 106,580,565 Rls. 3,315 $
108 2 1395 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,040 105,250,332 Rls. 3,468 $
109 3 1395 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,970 102,097,614 Rls. 3,349 $
110 4 1395 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,920 100,498,560 Rls. 3,264 $
111 12 1395 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,600 88,106,240 Rls. 2,720 $
112 10 1395 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 1,560 18,948,112 Rls. 586 $
مجموع کل
1,732,748,443 ريال
مجموع کل
54,980 دلار