آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1395 اصفهان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 43,550 2,032,151,446 Rls. 65,647 $
202 10 1395 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 22,000 1,979,993,840 Rls. 61,160 $
203 8 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 200,000 1,931,585,600 Rls. 60,800 $
204 7 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 200,000 1,912,068,800 Rls. 60,800 $
205 8 1395 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 21,615 1,902,096,540 Rls. 59,820 $
206 11 1395 اصفهان افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 30,531 1,877,253,768 Rls. 58,003 $
207 10 1395 اصفهان افغانستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 20,467 1,873,660,856 Rls. 57,922 $
208 9 1395 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 276,404 1,868,539,653 Rls. 58,043 $
209 5 1395 اصفهان افغانستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 27,070 1,864,058,460 Rls. 60,306 $
210 6 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 200,000 1,855,803,600 Rls. 59,600 $
211 10 1395 اصفهان افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,988 1,844,213,974 Rls. 56,966 $
212 5 1395 اصفهان افغانستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 20,796 1,819,150,248 Rls. 58,853 $
213 7 1395 اصفهان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 27,810 1,792,003,320 Rls. 57,052 $
214 10 1395 اصفهان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 28,490 1,783,969,270 Rls. 55,105 $
215 8 1395 اصفهان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 29,320 1,758,869,463 Rls. 55,201 $
216 4 1395 اصفهان افغانستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 20,272 1,751,445,040 Rls. 57,368 $
217 6 1395 اصفهان افغانستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,778 1,739,168,154 Rls. 55,974 $
218 4 1395 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 1,716,099,000 Rls. 56,100 $
219 7 1395 اصفهان افغانستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,192 1,706,002,740 Rls. 54,314 $
220 12 1395 اصفهان افغانستان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 25,000 1,703,300,928 Rls. 52,584 $
221 12 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 24,844 1,691,207,552 Rls. 52,172 $
222 9 1395 اصفهان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 27,960 1,687,651,680 Rls. 52,624 $
223 12 1395 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 22,500 1,687,497,304 Rls. 52,072 $
224 11 1395 اصفهان افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 17,320 1,681,633,440 Rls. 51,960 $
225 12 1395 اصفهان افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 60,720 1,673,054,592 Rls. 51,612 $
226 8 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 47,830 1,650,342,546 Rls. 51,908 $
227 1 1395 اصفهان افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 25,700 1,633,132,200 Rls. 53,970 $
228 12 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 45,500 1,621,752,502 Rls. 50,051 $
229 8 1395 اصفهان افغانستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 17,916 1,609,889,904 Rls. 50,702 $
230 9 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 45,500 1,605,103,500 Rls. 50,050 $
231 8 1395 اصفهان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 49,200 1,594,193,104 Rls. 50,344 $
232 3 1395 اصفهان افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 149,500 1,577,569,668 Rls. 51,791 $
233 4 1395 اصفهان افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 28,700 1,572,600,300 Rls. 51,510 $
234 3 1395 اصفهان افغانستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,240 1,571,261,180 Rls. 51,620 $
235 2 1395 اصفهان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 33,122 1,505,196,168 Rls. 49,683 $
236 3 1395 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 1,471,653,700 Rls. 48,400 $
237 1 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 44,000 1,464,947,000 Rls. 48,400 $
238 12 1395 اصفهان افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 24,960 1,440,080,800 Rls. 44,425 $
239 5 1395 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 288,520 1,429,456,517 Rls. 46,161 $
240 2 1395 اصفهان افغانستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,416 1,424,310,837 Rls. 46,993 $
241 11 1395 اصفهان افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 74,380 1,396,183,053 Rls. 43,140 $
242 7 1395 اصفهان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 24,280 1,394,415,440 Rls. 44,176 $
243 1 1395 اصفهان افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 13,137 1,390,726,813 Rls. 45,979 $
244 12 1395 اصفهان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 49,690 1,369,122,176 Rls. 42,236 $
245 6 1395 اصفهان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 27,600 1,357,953,025 Rls. 43,615 $
246 4 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 57,450 1,329,911,120 Rls. 43,088 $
247 9 1395 اصفهان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 48,260 1,318,041,552 Rls. 41,072 $
248 8 1395 اصفهان افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 24,810 1,314,620,577 Rls. 41,380 $
249 1 1395 اصفهان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 201,270 1,310,522,805 Rls. 43,273 $
250 11 1395 اصفهان افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 13,283 1,289,696,388 Rls. 39,852 $
251 12 1395 اصفهان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 20,200 1,264,067,442 Rls. 39,006 $
252 6 1395 اصفهان افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 24,970 1,234,969,775 Rls. 39,665 $
253 10 1395 اصفهان افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 65,560 1,230,506,788 Rls. 38,024 $
254 11 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 125,000 1,229,930,800 Rls. 38,000 $
255 8 1395 اصفهان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 195,175 1,199,485,159 Rls. 37,707 $
256 12 1395 اصفهان افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 17,233 1,189,362,826 Rls. 36,701 $
257 8 1395 اصفهان افغانستان 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 3,745 1,189,112,400 Rls. 37,450 $
258 12 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 66,570 1,186,847,008 Rls. 36,613 $
259 5 1395 اصفهان افغانستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 33,500 1,147,085,325 Rls. 36,935 $
260 5 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 24,710 1,145,679,150 Rls. 37,065 $
261 1 1395 اصفهان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 24,830 1,144,591,290 Rls. 37,794 $
262 2 1395 اصفهان افغانستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 7,203 1,136,807,595 Rls. 37,485 $
263 5 1395 اصفهان افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,500 1,131,050,530 Rls. 36,535 $
264 10 1395 اصفهان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 48,180 1,086,854,076 Rls. 33,726 $
265 7 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 97,910 1,076,357,880 Rls. 34,268 $
266 4 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 23,102 1,060,035,270 Rls. 34,653 $
267 12 1395 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 23,200 1,052,871,680 Rls. 32,480 $
268 9 1395 اصفهان افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,805 1,052,520,618 Rls. 32,798 $
269 8 1395 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 13,280 1,047,669,610 Rls. 33,085 $
270 9 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 93,250 1,046,668,590 Rls. 32,637 $
271 1 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 22,972 1,042,699,080 Rls. 34,458 $
272 5 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 100,420 1,029,661,869 Rls. 33,139 $
273 2 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 22,460 1,021,110,210 Rls. 33,690 $
274 9 1395 اصفهان افغانستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,555 1,000,378,365 Rls. 31,115 $
275 7 1395 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 22,600 995,426,040 Rls. 31,640 $
276 3 1395 اصفهان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 101,820 993,149,856 Rls. 32,582 $
277 10 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 983,736,400 Rls. 30,400 $
278 10 1395 اصفهان افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 52,180 979,647,785 Rls. 30,265 $
279 7 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 20,757 979,538,235 Rls. 31,135 $
280 1 1395 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 11,623 969,379,100 Rls. 32,035 $
281 6 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 20,372 955,029,174 Rls. 30,558 $
282 12 1395 اصفهان افغانستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 19,132 948,556,992 Rls. 29,262 $
283 5 1395 اصفهان افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 13,944 948,219,888 Rls. 30,677 $
284 9 1395 اصفهان افغانستان 04090000 عسل طبيعي 8,586 940,202,118 Rls. 29,298 $
285 7 1395 اصفهان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 168,721 929,865,993 Rls. 29,598 $
286 7 1395 اصفهان افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,700 926,211,840 Rls. 29,440 $
287 4 1395 اصفهان افغانستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 9,900 917,700,000 Rls. 30,000 $
288 8 1395 اصفهان افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 49,560 914,283,444 Rls. 28,745 $
289 10 1395 اصفهان افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,994 904,130,908 Rls. 27,932 $
290 8 1395 اصفهان افغانستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,042 886,964,660 Rls. 28,010 $
291 5 1395 اصفهان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 128,400 882,342,862 Rls. 28,463 $
292 9 1395 اصفهان افغانستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 49,120 865,511,592 Rls. 27,016 $
293 5 1395 اصفهان افغانستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 23,160 860,384,736 Rls. 27,792 $
294 11 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 23,750 845,901,375 Rls. 26,125 $
295 10 1395 اصفهان افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 15,556 840,558,192 Rls. 25,968 $
296 2 1395 اصفهان افغانستان 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 17,980 818,512,530 Rls. 26,970 $
297 12 1395 اصفهان افغانستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,750 810,860,050 Rls. 25,025 $
298 4 1395 اصفهان افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 75,000 805,015,040 Rls. 26,368 $
299 8 1395 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 23,000 801,149,800 Rls. 25,300 $
300 6 1395 اصفهان افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 6,387 794,176,946 Rls. 25,550 $
مجموع کل
132,217,941,035 ريال
مجموع کل
4,197,060 دلار