آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1395 اصفهان افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 75,072 7,154,999,712 Rls. 225,216 $
102 8 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 149,254 7,109,450,492 Rls. 223,880 $
103 6 1395 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 82,519 7,018,526,323 Rls. 224,951 $
104 8 1395 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 100,000 6,959,663,000 Rls. 219,000 $
105 9 1395 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 224,775 6,841,466,488 Rls. 213,250 $
106 10 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 682,200 6,835,355,235 Rls. 211,240 $
107 9 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 600,710 6,750,317,937 Rls. 210,247 $
108 7 1395 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 223,565 6,690,050,386 Rls. 212,401 $
109 12 1395 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,000 6,480,800,000 Rls. 200,000 $
110 12 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 517,500 6,459,027,720 Rls. 199,238 $
111 8 1395 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 20,099 6,318,572,652 Rls. 198,716 $
112 4 1395 اصفهان افغانستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 75,604 6,294,756,809 Rls. 205,127 $
113 12 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 552,260 6,265,431,530 Rls. 193,290 $
114 10 1395 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 84,151 6,246,549,921 Rls. 193,114 $
115 4 1395 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,000 6,173,000,000 Rls. 200,000 $
116 7 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 88,770 6,076,628,084 Rls. 193,539 $
117 2 1395 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 666,740 6,067,075,632 Rls. 200,022 $
118 2 1395 اصفهان افغانستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 50,000 6,061,800,000 Rls. 200,000 $
119 11 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 87,578 5,952,376,610 Rls. 183,914 $
120 3 1395 اصفهان افغانستان 04090000 عسل طبيعي 38,000 5,781,372,200 Rls. 190,000 $
121 3 1395 اصفهان افغانستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 77,286 5,777,810,191 Rls. 189,448 $
122 2 1395 اصفهان افغانستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 78,812 5,691,571,202 Rls. 187,673 $
123 11 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 228,050 5,536,237,781 Rls. 171,038 $
124 6 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 493,760 5,369,565,936 Rls. 172,816 $
125 7 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 154,300 5,342,533,130 Rls. 169,730 $
126 1 1395 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 114,825 5,214,221,825 Rls. 172,252 $
127 4 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 70,890 5,200,038,135 Rls. 168,609 $
128 10 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 213,822 5,187,363,682 Rls. 160,367 $
129 12 1395 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 168,240 5,178,808,257 Rls. 159,826 $
130 5 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 69,120 5,106,400,824 Rls. 164,793 $
131 11 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 449,920 5,098,753,509 Rls. 157,471 $
132 10 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 116,224 5,043,250,331 Rls. 155,838 $
133 9 1395 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 44,839 5,027,774,651 Rls. 156,937 $
134 2 1395 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 47,120 4,999,009,470 Rls. 164,920 $
135 1 1395 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,960 4,977,642,600 Rls. 164,360 $
136 3 1395 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,560 4,963,632,765 Rls. 162,960 $
137 1 1395 اصفهان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 623,570 4,909,055,550 Rls. 162,221 $
138 10 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 137,074 4,878,365,381 Rls. 150,781 $
139 4 1395 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 44,715 4,809,630,788 Rls. 156,503 $
140 9 1395 اصفهان افغانستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 493,100 4,664,970,255 Rls. 145,479 $
141 6 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 59,560 4,580,665,650 Rls. 146,598 $
142 12 1395 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 388,950 4,160,707,056 Rls. 128,354 $
143 7 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 172,350 4,075,712,515 Rls. 129,263 $
144 8 1395 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 608,062 4,060,839,128 Rls. 127,690 $
145 8 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 169,660 4,053,358,035 Rls. 127,245 $
146 9 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 167,650 4,039,736,838 Rls. 125,738 $
147 6 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 171,940 4,029,279,855 Rls. 128,955 $
148 3 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 175,560 4,013,624,100 Rls. 131,670 $
149 12 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 164,506 3,997,830,305 Rls. 123,380 $
150 5 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 171,700 3,988,970,295 Rls. 128,775 $
151 9 1395 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 44,150 3,973,475,529 Rls. 123,819 $
152 4 1395 اصفهان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 37,450 3,894,607,430 Rls. 126,182 $
153 3 1395 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 42,300 3,871,572,000 Rls. 126,900 $
154 7 1395 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 43,500 3,833,453,300 Rls. 121,540 $
155 3 1395 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 43,875 3,747,558,500 Rls. 122,850 $
156 3 1395 اصفهان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 40,352 3,689,725,920 Rls. 121,054 $
157 2 1395 اصفهان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 502,284 3,598,270,832 Rls. 118,686 $
158 12 1395 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 38,240 3,484,110,844 Rls. 107,522 $
159 6 1395 اصفهان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 37,067 3,479,114,400 Rls. 111,200 $
160 2 1395 اصفهان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 37,536 3,415,062,816 Rls. 112,608 $
161 8 1395 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 111,300 3,352,004,918 Rls. 105,734 $
162 11 1395 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 45,000 3,337,465,425 Rls. 103,075 $
163 9 1395 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 252,250 3,237,981,900 Rls. 100,900 $
164 8 1395 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 216,340 3,189,893,154 Rls. 100,164 $
165 8 1395 اصفهان افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 170,860 3,152,027,823 Rls. 99,098 $
166 4 1395 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 20,474 3,114,060,000 Rls. 102,000 $
167 12 1395 اصفهان افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 25,200 3,070,725,285 Rls. 94,755 $
168 4 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 89,350 3,023,082,150 Rls. 98,285 $
169 3 1395 اصفهان افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 98,600 3,019,214,876 Rls. 99,032 $
170 10 1395 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 41,353 2,931,193,548 Rls. 90,547 $
171 3 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 40,900 2,923,873,130 Rls. 96,000 $
172 2 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 273,000 2,913,885,216 Rls. 96,096 $
173 7 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 263,940 2,827,087,660 Rls. 89,564 $
174 9 1395 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 71,000 2,749,089,600 Rls. 85,600 $
175 12 1395 اصفهان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,216 2,722,431,053 Rls. 84,008 $
176 2 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 118,920 2,705,842,590 Rls. 89,190 $
177 5 1395 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 29,100 2,702,633,400 Rls. 87,300 $
178 4 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 247,000 2,670,115,360 Rls. 86,944 $
179 3 1395 اصفهان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 394,665 2,613,049,756 Rls. 85,871 $
180 9 1395 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 27,840 2,540,002,650 Rls. 79,150 $
181 1 1395 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 110,400 2,507,184,000 Rls. 82,800 $
182 2 1395 اصفهان افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 121,460 2,493,550,379 Rls. 82,274 $
183 1 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 275,260 2,485,598,925 Rls. 82,123 $
184 10 1395 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 69,000 2,455,213,200 Rls. 75,900 $
185 1 1395 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 268,280 2,436,396,252 Rls. 80,484 $
186 7 1395 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 365,945 2,424,000,758 Rls. 76,846 $
187 8 1395 اصفهان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 102,600 2,286,058,320 Rls. 71,820 $
188 10 1395 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 20,137 2,277,897,440 Rls. 70,480 $
189 7 1395 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 28,513 2,277,259,450 Rls. 72,145 $
190 5 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 248,000 2,274,059,960 Rls. 73,408 $
191 10 1395 اصفهان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 382,980 2,235,704,758 Rls. 69,105 $
192 12 1395 اصفهان افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 73,050 2,219,847,093 Rls. 68,499 $
193 5 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 64,750 2,206,800,750 Rls. 71,225 $
194 6 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 19,596 2,150,102,514 Rls. 68,586 $
195 3 1395 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 200,000 2,141,444,800 Rls. 70,400 $
196 5 1395 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 24,642 2,083,030,911 Rls. 67,041 $
197 2 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 19,596 2,081,516,514 Rls. 68,586 $
198 11 1395 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 67,530 2,076,252,438 Rls. 64,154 $
199 2 1395 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 24,200 2,053,737,840 Rls. 67,760 $
200 6 1395 اصفهان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,980 2,045,196,320 Rls. 65,440 $
مجموع کل
414,508,044,458 ريال
مجموع کل
13,203,585 دلار