آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,123,113 323,420,571,528 Rls. 10,068,093 $
2 10 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 16,726,267 205,504,516,393 Rls. 6,358,757 $
3 8 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 12,898,369 194,023,507,922 Rls. 6,094,882 $
4 12 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 15,473,660 175,502,448,542 Rls. 5,415,766 $
5 12 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,824,240 175,086,584,960 Rls. 5,403,319 $
6 4 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,884,920 133,273,095,954 Rls. 4,336,697 $
7 8 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,538,910 132,031,674,721 Rls. 4,146,395 $
8 8 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,679,410 129,958,401,886 Rls. 4,087,788 $
9 6 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,543,430 126,075,197,876 Rls. 4,040,192 $
10 6 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,067,427 121,014,903,177 Rls. 3,879,440 $
11 2 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,939,430 115,697,258,335 Rls. 3,816,679 $
12 1 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 12,402,118 108,214,307,577 Rls. 3,575,821 $
13 5 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,349,040 108,058,304,315 Rls. 3,491,965 $
14 1 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,399,900 80,505,520,897 Rls. 2,660,478 $
15 7 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,449,620 71,122,840,509 Rls. 2,257,362 $
16 1 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,038,314 67,184,810,285 Rls. 2,220,959 $
17 3 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,818,723 64,027,135,642 Rls. 2,100,294 $
18 11 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,798,920 62,147,144,073 Rls. 1,919,968 $
19 2 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,699,660 60,710,967,980 Rls. 2,003,689 $
20 11 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,202,580 58,942,192,177 Rls. 1,820,899 $
21 5 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,407,830 57,608,746,772 Rls. 1,860,425 $
22 6 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,810,250 56,813,366,646 Rls. 1,821,754 $
23 7 1395 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 3,215,500 56,480,192,219 Rls. 1,794,887 $
24 12 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,083,720 55,273,305,539 Rls. 1,705,862 $
25 7 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,100,110 53,710,831,867 Rls. 1,705,054 $
26 2 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,885,170 51,824,066,550 Rls. 1,709,805 $
27 5 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,759,430 51,540,515,058 Rls. 1,665,797 $
28 4 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,677,790 50,334,023,568 Rls. 1,637,223 $
29 12 1395 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 116,540 41,649,720,868 Rls. 1,285,042 $
30 12 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,028,270 38,694,438,136 Rls. 1,194,136 $
31 10 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,099,670 35,110,332,706 Rls. 1,084,773 $
32 10 1395 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 119,736 33,949,086,801 Rls. 1,048,724 $
33 11 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 684,576 31,919,091,795 Rls. 986,152 $
34 11 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,765,170 31,422,827,176 Rls. 970,841 $
35 3 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,045,310 27,408,698,483 Rls. 900,604 $
36 2 1395 اصفهان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 250,149 26,401,105,601 Rls. 870,604 $
37 1 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,439,850 25,836,196,702 Rls. 853,944 $
38 4 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,799,560 25,704,240,299 Rls. 837,246 $
39 10 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 222,609 24,975,483,680 Rls. 772,587 $
40 8 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,377,248 24,666,920,727 Rls. 774,912 $
41 5 1395 اصفهان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 222,297 23,948,625,818 Rls. 773,189 $
42 3 1395 اصفهان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 222,615 23,662,990,444 Rls. 777,143 $
43 3 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,181,430 23,265,209,773 Rls. 763,499 $
44 9 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 205,994 22,932,184,815 Rls. 714,957 $
45 6 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 342,818 22,876,249,519 Rls. 732,585 $
46 7 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 204,495 22,093,183,860 Rls. 702,284 $
47 6 1395 اصفهان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 203,272 22,063,559,106 Rls. 707,362 $
48 12 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 193,155 21,683,332,502 Rls. 669,089 $
49 5 1395 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 175,000 21,669,400,000 Rls. 700,000 $
50 5 1395 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 55,302 20,436,511,788 Rls. 660,222 $
51 9 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,169,360 20,345,126,715 Rls. 634,863 $
52 11 1395 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 150,000 19,417,800,000 Rls. 600,000 $
53 8 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 174,410 19,313,263,328 Rls. 608,260 $
54 7 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 278,895 18,607,897,078 Rls. 591,250 $
55 12 1395 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 1,386,040 18,244,065,890 Rls. 562,802 $
56 1 1395 اصفهان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 173,020 18,242,726,072 Rls. 602,818 $
57 3 1395 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 40,931 17,949,082,880 Rls. 590,624 $
58 8 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 246,634 16,273,607,929 Rls. 512,049 $
59 12 1395 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 363,288 16,142,939,922 Rls. 498,217 $
60 11 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,235,790 16,132,920,030 Rls. 498,349 $
61 5 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 245,725 15,979,789,399 Rls. 515,993 $
62 11 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 141,817 15,722,777,071 Rls. 485,781 $
63 6 1395 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 360,235 15,670,691,651 Rls. 502,627 $
64 12 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 272,845 15,436,690,467 Rls. 476,371 $
65 4 1395 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 140,940 14,963,647,510 Rls. 488,469 $
66 3 1395 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 316,970 14,484,339,069 Rls. 475,452 $
67 5 1395 اصفهان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 994,740 14,237,454,686 Rls. 458,972 $
68 2 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 223,421 14,224,076,565 Rls. 469,184 $
69 7 1395 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,278,350 13,820,256,609 Rls. 438,671 $
70 9 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 213,557 13,771,928,703 Rls. 428,837 $
71 8 1395 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 166,839 13,344,493,123 Rls. 420,174 $
72 3 1395 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 125,750 13,283,925,500 Rls. 435,500 $
73 10 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 222,554 13,229,961,019 Rls. 409,082 $
74 4 1395 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 284,405 13,126,122,265 Rls. 426,606 $
75 10 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 700,060 12,460,485,686 Rls. 385,033 $
76 9 1395 اصفهان افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 126,786 12,205,330,818 Rls. 380,356 $
77 4 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 186,253 12,004,108,345 Rls. 391,132 $
78 11 1395 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 63,727 11,677,112,532 Rls. 360,688 $
79 10 1395 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 373,520 11,475,542,943 Rls. 354,839 $
80 6 1395 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 38,562 11,307,747,540 Rls. 361,420 $
81 11 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 190,245 10,660,403,433 Rls. 329,352 $
82 6 1395 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 129,288 10,368,890,272 Rls. 332,161 $
83 10 1395 اصفهان افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 78,139 10,097,407,430 Rls. 312,555 $
84 3 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 156,195 9,993,866,460 Rls. 328,010 $
85 2 1395 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 215,605 9,804,569,638 Rls. 323,409 $
86 5 1395 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 200,265 9,301,431,379 Rls. 300,397 $
87 11 1395 اصفهان افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 362,910 9,280,924,234 Rls. 286,725 $
88 8 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 245,050 9,240,842,820 Rls. 291,335 $
89 2 1395 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 972,665 9,158,359,616 Rls. 302,296 $
90 6 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 265,830 9,144,145,857 Rls. 292,413 $
91 12 1395 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 156,114 9,091,980,475 Rls. 280,568 $
92 9 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 156,455 8,852,883,705 Rls. 275,797 $
93 9 1395 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 113,492 8,608,439,055 Rls. 268,103 $
94 10 1395 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 1,234,747 8,295,132,826 Rls. 256,293 $
95 3 1395 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 241,560 8,097,097,602 Rls. 265,716 $
96 8 1395 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 263,965 7,977,356,547 Rls. 250,765 $
97 1 1395 اصفهان افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 124,292 7,903,925,895 Rls. 261,013 $
98 3 1395 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 1,352,870 7,429,815,717 Rls. 243,990 $
99 2 1395 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 101,590 7,236,559,474 Rls. 238,668 $
100 8 1395 اصفهان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 45,050 7,162,274,250 Rls. 225,250 $
مجموع کل
4,169,258,041,597 ريال
مجموع کل
132,409,379 دلار