آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1395 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 148,420 655,132,330 Rls. 20,242 $
102 9 1395 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 50,642 651,282,807 Rls. 20,257 $
103 7 1395 اراك افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,590 632,035,760 Rls. 20,090 $
104 9 1395 اراك افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,789 603,679,847 Rls. 18,812 $
105 11 1395 اراك افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 24,210 564,104,520 Rls. 17,430 $
106 8 1395 اراك افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 21,776 512,866,848 Rls. 16,096 $
107 5 1395 اراك افغانستان 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 19,600 486,785,600 Rls. 15,680 $
108 2 1395 اراك افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 6,040 478,700,346 Rls. 15,794 $
109 3 1395 اراك افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,940 470,860,891 Rls. 15,469 $
110 6 1395 اراك افغانستان 29153100 استات اتيل 15,170 443,978,873 Rls. 14,260 $
111 3 1395 اراك افغانستان 29153100 استات اتيل 15,200 435,583,968 Rls. 14,288 $
112 10 1395 اراك افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,860 362,394,556 Rls. 11,194 $
113 6 1395 اراك افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 23,940 305,738,640 Rls. 9,840 $
114 5 1395 اراك افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 23,940 303,437,933 Rls. 9,802 $
115 1 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 25,000 298,402,938 Rls. 9,861 $
116 7 1395 اراك افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 23,940 273,479,160 Rls. 8,664 $
117 9 1395 اراك افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 23,940 217,191,888 Rls. 6,768 $
118 5 1395 اراك افغانستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,835 195,583,500 Rls. 6,300 $
119 3 1395 اراك افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 6,210 193,535,188 Rls. 6,348 $
120 3 1395 اراك افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 990 191,980,098 Rls. 6,297 $
121 12 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 25,120 179,066,413 Rls. 5,526 $
122 4 1395 اراك افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 665 127,599,918 Rls. 4,144 $
123 3 1395 اراك افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 24,950 121,756,000 Rls. 4,000 $
124 9 1395 اراك افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 680 63,283,452 Rls. 1,972 $
125 11 1395 اراك افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,700 43,691,400 Rls. 1,350 $
126 7 1395 اراك افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 300 27,371,070 Rls. 870 $
127 12 1395 اراك افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 840 25,860,786 Rls. 798 $
128 11 1395 اراك افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 655 8,094,750 Rls. 250 $
129 12 1395 اراك افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 360 4,664,448 Rls. 144 $
مجموع کل
8,878,143,928 ريال
مجموع کل
282,546 دلار