آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 21,607,441 128,123,131,794 Rls. 3,975,769 $
2 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,188,000 40,637,749,131 Rls. 1,268,463 $
3 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,039,500 35,250,158,835 Rls. 1,098,623 $
4 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 148,500 5,151,863,311 Rls. 164,339 $
مجموع کل
209,162,903,071 ريال
مجموع کل
6,507,194 دلار