آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,000 36,149,981,000 Rls. 1,117,000 $
2 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 19,296,264,000 Rls. 600,750 $
3 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 16,817,513,000 Rls. 519,000 $
4 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 16,216,470,000 Rls. 510,000 $
5 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 286,800 14,082,046,344 Rls. 464,616 $
6 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,596,100,000 Rls. 210,000 $
7 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 200,000 6,355,077,744 Rls. 209,760 $
8 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 180,000 6,112,659,600 Rls. 190,800 $
9 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 160,000 5,858,281,600 Rls. 180,800 $
10 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,399,328,000 Rls. 136,000 $
11 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 118,500 4,149,953,563 Rls. 134,068 $
12 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 39,835 3,809,662,896 Rls. 125,744 $
13 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,340,996,800 Rls. 103,200 $
14 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,247,677,030 Rls. 105,222 $
15 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 60,931 3,159,455,651 Rls. 97,493 $
16 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 555,812 3,146,712,425 Rls. 102,017 $
17 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 61,209 2,985,615,924 Rls. 97,934 $
18 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 2,963,154,285 Rls. 94,185 $
19 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 53,298 2,700,349,816 Rls. 85,276 $
20 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 72,000 2,490,057,360 Rls. 80,208 $
21 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,103,660,000 Rls. 65,000 $
22 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,071,296,000 Rls. 64,000 $
23 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 41,244 2,039,750,900 Rls. 65,990 $
24 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 38,355 1,985,991,216 Rls. 61,368 $
25 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 417,340 1,895,462,205 Rls. 58,955 $
26 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 36,000 1,809,216,000 Rls. 57,600 $
27 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 34,756 1,739,870,070 Rls. 55,610 $
28 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 155,800 1,723,552,420 Rls. 55,493 $
29 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 178,500 1,713,469,773 Rls. 53,323 $
30 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 40,000 1,693,265,750 Rls. 52,250 $
31 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 284,734 1,610,567,270 Rls. 49,689 $
32 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,500 1,600,319,175 Rls. 50,225 $
33 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 272,107 1,488,580,429 Rls. 45,981 $
34 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 105,400 1,365,204,500 Rls. 43,300 $
35 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 217,321 1,356,196,216 Rls. 43,464 $
36 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 212,313 1,058,022,499 Rls. 34,917 $
37 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 169,930 1,035,860,970 Rls. 33,376 $
38 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 19,260 997,637,184 Rls. 30,816 $
39 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 142,280 922,568,096 Rls. 28,456 $
40 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 915,900,000 Rls. 30,000 $
41 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 70,500 881,425,410 Rls. 28,665 $
42 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,000 872,209,800 Rls. 26,950 $
43 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 127,805 826,847,228 Rls. 25,561 $
44 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 67,410 756,104,760 Rls. 24,840 $
45 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 51,350 719,635,200 Rls. 22,200 $
46 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 184,180 715,232,562 Rls. 22,101 $
47 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 20,000 675,495,600 Rls. 21,200 $
48 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 76,000 620,592,284 Rls. 20,006 $
49 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 95,840 610,749,984 Rls. 19,168 $
50 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 99,836 607,964,990 Rls. 19,967 $
51 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 110,350 607,558,320 Rls. 19,440 $
52 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 53,000 583,996,800 Rls. 19,160 $
53 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 52,000 579,058,920 Rls. 19,080 $
54 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 52,000 551,867,160 Rls. 17,320 $
55 1 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,891 529,636,489 Rls. 17,515 $
56 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,477 520,994,160 Rls. 16,560 $
57 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 26,800 467,427,780 Rls. 14,940 $
58 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,500 448,918,200 Rls. 14,580 $
59 1 1395 شهيدرجايي اسپانيا 28369200 کربنات ا سترونسيوم 24,000 435,744,000 Rls. 14,400 $
60 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 63,860 403,148,180 Rls. 12,772 $
61 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,970 289,463,810 Rls. 8,930 $
62 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 287,095,113 Rls. 9,029 $
63 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 21,200 135,099,120 Rls. 4,240 $
64 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 17,570 118,577,213 Rls. 3,659 $
65 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 40,550 89,581,470 Rls. 2,838 $
66 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 12,385 73,731,560 Rls. 2,434 $
67 1 1395 شهيدرجايي اسپانيا 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 6,030 25,552,100 Rls. 844 $
مجموع کل
208,437,455,924 ريال
مجموع کل
6,572,285 دلار