آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 352,000 14,811,797,000 Rls. 457,600 $
2 12 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 330,000 13,901,659,200 Rls. 429,000 $
3 9 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 242,000 10,113,503,400 Rls. 314,600 $
4 10 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 220,000 9,257,963,000 Rls. 286,000 $
5 6 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 198,000 8,037,143,400 Rls. 257,400 $
6 5 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 198,000 7,971,935,400 Rls. 257,400 $
7 4 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 198,000 7,899,949,200 Rls. 257,400 $
8 8 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 132,000 5,445,125,400 Rls. 171,600 $
9 7 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 132,000 5,407,630,800 Rls. 171,600 $
10 3 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 132,000 5,226,850,200 Rls. 171,600 $
11 2 1395 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 22,000 2,667,192,000 Rls. 88,000 $
12 2 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 66,000 2,600,512,200 Rls. 85,800 $
13 9 1395 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 2,565,600,000 Rls. 80,000 $
14 7 1395 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 2,516,880,000 Rls. 80,000 $
15 6 1395 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 2,485,680,000 Rls. 80,000 $
16 1 1395 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 60,000 2,360,280,000 Rls. 78,000 $
17 5 1395 سمنان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 13,450 1,379,086,335 Rls. 44,385 $
18 7 1395 سمنان ارمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,642 1,289,864,742 Rls. 40,926 $
19 6 1395 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,440 490,925,340 Rls. 15,660 $
20 10 1395 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 18,360 470,264,724 Rls. 14,526 $
21 5 1395 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,560 400,593,600 Rls. 12,960 $
22 4 1395 سمنان ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 9,990 307,592,100 Rls. 9,990 $
23 5 1395 سمنان ارمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 22,000 177,577,400 Rls. 5,720 $
24 7 1395 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 6,179 159,917,258 Rls. 5,074 $
25 7 1395 سمنان ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 3,384 111,979,901 Rls. 3,553 $
26 4 1395 سمنان ارمنستان 25223000 آهک هيدروليک 12,000 88,675,200 Rls. 2,880 $
27 5 1395 سمنان ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,000 40,183,000 Rls. 1,300 $
28 7 1395 سمنان ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 276 18,784,132 Rls. 596 $
مجموع کل
108,205,144,932 ريال
مجموع کل
3,423,570 دلار