آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,209,361 18,534,880,122 Rls. 573,082 $
2 8 1395 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,112,409 17,207,674,001 Rls. 541,442 $
3 4 1395 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,014,818 14,475,227,420 Rls. 470,084 $
4 7 1395 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,016,133 13,669,933,773 Rls. 433,961 $
5 6 1395 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 969,481 13,420,070,096 Rls. 431,408 $
6 3 1395 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 427,500 13,375,152,988 Rls. 439,041 $
7 9 1395 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 761,493 12,248,572,938 Rls. 381,122 $
8 5 1395 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 836,785 12,196,857,904 Rls. 394,374 $
9 4 1395 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 360,000 11,333,990,178 Rls. 369,719 $
10 5 1395 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 247,500 7,867,926,462 Rls. 254,182 $
11 2 1395 اراك ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 135,000 5,608,423,800 Rls. 184,950 $
12 6 1395 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 157,500 5,046,824,126 Rls. 161,752 $
13 9 1395 اراك ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 135,000 4,632,647,580 Rls. 144,180 $
14 12 1395 اراك ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 112,500 3,894,782,400 Rls. 120,150 $
15 3 1395 اراك ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 112,500 3,657,245,850 Rls. 120,150 $
16 7 1395 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 112,500 3,629,017,170 Rls. 115,537 $
17 1 1395 اراك ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 67,500 2,798,293,500 Rls. 92,475 $
18 8 1395 اراك ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 27,330 2,776,046,976 Rls. 87,456 $
19 9 1395 اراك ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 140,485 2,254,905,840 Rls. 70,312 $
20 9 1395 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 67,500 2,220,868,914 Rls. 69,322 $
21 6 1395 اراك ارمنستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 21,420 1,839,872,810 Rls. 58,690 $
22 4 1395 اراك ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 118,115 1,742,966,027 Rls. 56,813 $
23 1 1395 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,661,274,000 Rls. 54,900 $
24 7 1395 اراك ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 45,000 1,517,013,900 Rls. 48,060 $
25 9 1395 اراك ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,409,628,000 Rls. 44,000 $
26 2 1395 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,402,579,035 Rls. 46,215 $
27 9 1395 اراك ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,120 1,286,007,000 Rls. 40,100 $
28 5 1395 اراك ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 22,975 1,280,102,670 Rls. 41,355 $
29 3 1395 اراك ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,210 1,195,402,150 Rls. 39,155 $
30 6 1395 اراك ارمنستان 28042100 آرگون 12,400 1,166,182,800 Rls. 37,200 $
31 4 1395 اراك ارمنستان 28042100 آرگون 12,560 1,160,167,200 Rls. 37,680 $
32 2 1395 اراك ارمنستان 28042100 آرگون 11,820 1,074,757,140 Rls. 35,460 $
33 8 1395 اراك ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,500 760,933,980 Rls. 24,030 $
34 8 1395 اراك ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 46,694 662,049,414 Rls. 20,778 $
35 2 1395 اراك ارمنستان 29153200 استات وينيل 23,926 653,031,291 Rls. 21,533 $
36 4 1395 اراك ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 22,410 446,885,654 Rls. 14,567 $
37 1 1395 اراك ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 21,677 426,576,264 Rls. 14,090 $
38 5 1395 اراك ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 23,412 343,008,270 Rls. 11,097 $
39 12 1395 اراك ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 16,280 342,930,874 Rls. 10,582 $
40 11 1395 اراك ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,480 262,132,200 Rls. 8,100 $
مجموع کل
191,482,842,717 ريال
مجموع کل
6,119,104 دلار