آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (ياسوج )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 134,000 18,432,110,000 Rls. 590,000 $
2 11 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 148,000 16,900,482,000 Rls. 522,000 $
3 4 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 115,575 15,853,347,000 Rls. 516,300 $
4 10 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 94,000 11,260,692,000 Rls. 348,000 $
5 1 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 76,000 10,291,750,000 Rls. 340,000 $
6 8 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 80,000 8,392,824,000 Rls. 264,000 $
7 5 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 58,000 7,731,460,000 Rls. 250,000 $
8 3 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 58,000 7,620,000,000 Rls. 249,968 $
9 12 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 36,000 4,666,248,000 Rls. 144,000 $
10 7 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 36,000 4,537,872,000 Rls. 144,000 $
11 9 1395 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,000 4,243,932,000 Rls. 132,000 $
مجموع کل
109,930,717,000 ريال
مجموع کل
3,500,268 دلار