آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 553,810 3,555,777,132 Rls. 110,767 $
2 8 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 552,560 3,537,241,288 Rls. 111,260 $
3 10 1395 ساوه آذربايجان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 23,056 3,358,351,800 Rls. 103,752 $
4 11 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 313,200 2,027,379,124 Rls. 62,640 $
5 10 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 291,320 1,884,557,600 Rls. 58,308 $
6 12 1395 ساوه آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 224,922 1,679,960,508 Rls. 51,844 $
7 7 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 245,300 1,558,711,540 Rls. 49,529 $
8 7 1395 ساوه آذربايجان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 7,335 1,558,141,200 Rls. 49,363 $
9 7 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 60,500 1,520,762,160 Rls. 48,400 $
10 10 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 58,780 1,520,556,168 Rls. 47,024 $
11 3 1395 ساوه آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,650 1,448,287,620 Rls. 47,580 $
12 4 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 194,440 1,388,800,917 Rls. 45,123 $
13 6 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 221,500 1,383,173,060 Rls. 44,300 $
14 9 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 51,540 1,323,283,680 Rls. 41,253 $
15 5 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 196,200 1,229,713,332 Rls. 39,712 $
16 8 1395 ساوه آذربايجان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 50,500 1,167,546,150 Rls. 36,700 $
17 8 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 107,160 1,138,137,864 Rls. 35,882 $
18 10 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 103,980 1,120,429,809 Rls. 34,641 $
19 6 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 105,210 1,081,584,583 Rls. 34,639 $
20 8 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 39,960 1,012,749,328 Rls. 31,968 $
21 12 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 125,500 1,010,212,025 Rls. 31,175 $
22 5 1395 ساوه آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,766 976,111,576 Rls. 31,556 $
23 7 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 105,240 948,620,630 Rls. 30,133 $
24 3 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 84,700 882,111,152 Rls. 28,986 $
25 6 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 34,870 869,443,480 Rls. 27,896 $
26 11 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 32,200 833,663,600 Rls. 25,760 $
27 5 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 95,160 798,468,678 Rls. 25,807 $
28 7 1395 ساوه آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 229,087 786,656,792 Rls. 24,992 $
29 7 1395 ساوه آذربايجان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,533 785,925,008 Rls. 24,899 $
30 9 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 121,020 776,916,516 Rls. 24,209 $
31 9 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 57,370 749,789,256 Rls. 23,381 $
32 6 1395 ساوه آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 230,356 749,172,430 Rls. 23,954 $
33 1 1395 ساوه آذربايجان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 26,840 690,351,640 Rls. 22,814 $
34 2 1395 ساوه آذربايجان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 26,500 683,115,675 Rls. 22,525 $
35 2 1395 ساوه آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 154,178 658,980,740 Rls. 21,724 $
36 11 1395 ساوه آذربايجان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 27,000 655,330,500 Rls. 20,250 $
37 11 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 99,690 645,464,284 Rls. 19,938 $
38 4 1395 ساوه آذربايجان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 27,000 621,249,750 Rls. 20,250 $
39 9 1395 ساوه آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,644 535,594,566 Rls. 16,718 $
40 3 1395 ساوه آذربايجان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 23,500 535,271,250 Rls. 17,625 $
41 7 1395 ساوه آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,644 525,112,380 Rls. 16,718 $
42 10 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 80,840 522,392,176 Rls. 16,164 $
43 10 1395 ساوه آذربايجان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 17,470 508,607,604 Rls. 15,723 $
44 4 1395 ساوه آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,338 481,987,840 Rls. 15,616 $
45 3 1395 ساوه آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,275 467,394,300 Rls. 15,390 $
46 6 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 74,000 463,037,840 Rls. 14,800 $
47 9 1395 ساوه آذربايجان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 15,535 448,664,271 Rls. 13,981 $
48 4 1395 ساوه آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 69,720 440,437,320 Rls. 14,384 $
49 2 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 68,540 415,787,712 Rls. 13,708 $
50 10 1395 ساوه آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 74,317 362,021,204 Rls. 11,192 $
51 3 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 54,700 347,188,036 Rls. 11,406 $
52 4 1395 ساوه آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 102,560 320,350,118 Rls. 10,442 $
53 3 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 34,100 313,639,800 Rls. 10,300 $
54 3 1395 ساوه آذربايجان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 49,700 303,468,200 Rls. 9,940 $
55 12 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 43,890 284,279,360 Rls. 8,778 $
56 4 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 44,600 273,746,800 Rls. 8,920 $
57 3 1395 ساوه آذربايجان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 14,500 248,056,250 Rls. 8,125 $
58 3 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 10,000 243,860,640 Rls. 8,000 $
59 1 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 9,700 235,011,600 Rls. 7,760 $
60 6 1395 ساوه آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 35,320 219,813,736 Rls. 7,064 $
61 12 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 28,950 187,724,560 Rls. 5,790 $
62 5 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 7,100 175,832,800 Rls. 5,680 $
63 12 1395 ساوه آذربايجان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 24,500 158,794,300 Rls. 4,900 $
64 11 1395 ساوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 24,500 158,588,500 Rls. 4,900 $
65 6 1395 ساوه آذربايجان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 22,120 151,264,520 Rls. 4,840 $
66 8 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 22,600 144,020,760 Rls. 4,520 $
67 9 1395 ساوه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 136,297,500 Rls. 4,250 $
68 4 1395 ساوه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 52,000 135,495,100 Rls. 4,420 $
69 12 1395 ساوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 4,500 116,697,600 Rls. 3,600 $
70 8 1395 ساوه آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 25,200 115,707,564 Rls. 3,654 $
71 3 1395 ساوه آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 8,000 109,908,000 Rls. 3,600 $
72 3 1395 ساوه آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 17,700 107,833,600 Rls. 3,540 $
73 9 1395 ساوه آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 16,000 103,123,200 Rls. 3,200 $
74 10 1395 ساوه آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 15,050 97,445,740 Rls. 3,010 $
75 8 1395 ساوه آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,314 96,162,534 Rls. 3,018 $
76 3 1395 ساوه آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,146 88,165,512 Rls. 2,892 $
77 7 1395 ساوه آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 11,520 72,725,760 Rls. 2,304 $
78 6 1395 ساوه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 66,484,875 Rls. 2,125 $
79 5 1395 ساوه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 65,582,562 Rls. 2,112 $
80 2 1395 ساوه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 64,384,525 Rls. 2,125 $
81 1 1395 ساوه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 64,302,500 Rls. 2,125 $
82 1 1395 ساوه آذربايجان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 10,500 63,598,500 Rls. 2,100 $
83 3 1395 ساوه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 62,095,560 Rls. 2,040 $
84 5 1395 ساوه آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 25,000 54,374,250 Rls. 1,750 $
85 9 1395 ساوه آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 23,750 53,434,962 Rls. 1,662 $
86 4 1395 ساوه آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 23,750 51,328,495 Rls. 1,663 $
87 3 1395 ساوه آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 23,750 50,667,732 Rls. 1,662 $
88 1 1395 ساوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,100 28,619,325 Rls. 945 $
89 7 1395 ساوه آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 2,300 15,893,460 Rls. 506 $
مجموع کل
59,909,005,894 ريال
مجموع کل
1,896,621 دلار