آمار کل " صادرات به" کشور ( كانادا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي كانادا 71123000 277,551 874,481,472,352 Rls. 26,976,847 $
2 12 1395 شهيدرجايي كانادا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 16,415 1,881,716,384 Rls. 58,049 $
3 12 1395 شهيدرجايي كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 14,327 1,085,028,352 Rls. 33,472 $
4 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,050,278,400 Rls. 32,400 $
5 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,000 630,167,040 Rls. 19,440 $
6 12 1395 شهيدرجايي كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 11,670 238,581,760 Rls. 7,360 $
7 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 8,000 206,165,760 Rls. 6,360 $
مجموع کل
879,573,410,048 ريال
مجموع کل
27,133,928 دلار