آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,563,320 46,779,529,600 Rls. 1,443,100 $
2 12 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 489,800 5,557,074,880 Rls. 171,430 $
3 12 1395 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 70,000 4,515,970,208 Rls. 139,313 $
4 12 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 39,020 3,396,905,056 Rls. 104,791 $
5 12 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 55,453 2,876,012,352 Rls. 88,722 $
6 12 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 25,350 2,465,236,800 Rls. 76,050 $
7 12 1395 اصفهان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,778 2,429,060,544 Rls. 74,934 $
8 12 1395 اصفهان عراق 48202000 دفترچه مشق 46,180 1,945,640,736 Rls. 60,021 $
9 12 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 248,005 1,608,028,096 Rls. 49,606 $
10 12 1395 اصفهان عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 44,300 1,540,375,904 Rls. 47,519 $
11 12 1395 اصفهان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 6,880 632,112,000 Rls. 19,500 $
12 12 1395 اصفهان عراق 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,500 559,176,000 Rls. 17,250 $
13 12 1395 اصفهان عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 22,200 539,726,400 Rls. 16,650 $
14 12 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 353,940 516,335,272 Rls. 15,927 $
15 12 1395 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 112,500 255,276,000 Rls. 7,875 $
16 12 1395 اصفهان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 102,500 239,260,032 Rls. 7,380 $
17 12 1395 اصفهان عراق 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 22,300 86,766,624 Rls. 2,676 $
18 12 1395 اصفهان عراق 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 45 8,752,320 Rls. 270 $
مجموع کل
75,951,238,824 ريال
مجموع کل
2,343,014 دلار