آمار کل " صادرات به" کشور ( تركيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 سهلان تركيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,428,000 50,492,194,784 Rls. 1,557,308 $
2 12 1395 سهلان تركيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 453,750 15,726,260,984 Rls. 485,095 $
3 12 1395 سهلان تركيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 346,750 13,194,288,352 Rls. 406,942 $
4 12 1395 سهلان تركيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 269,500 9,435,000,960 Rls. 291,060 $
5 12 1395 سهلان تركيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 238,000 8,584,249,408 Rls. 264,802 $
6 12 1395 سهلان تركيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 20,520 2,660,705,280 Rls. 82,080 $
7 12 1395 سهلان تركيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 11,408 2,180,838,240 Rls. 67,260 $
8 12 1395 سهلان تركيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 177,660 991,558,344 Rls. 30,581 $
9 12 1395 سهلان تركيه 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 4,010 859,024,000 Rls. 26,500 $
10 12 1395 سهلان تركيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 19,750 745,851,640 Rls. 23,009 $
11 12 1395 سهلان تركيه 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,750 518,331,840 Rls. 15,990 $
12 12 1395 سهلان تركيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 3,826 408,453,594 Rls. 12,600 $
13 12 1395 سهلان تركيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 900 400,561,200 Rls. 12,357 $
14 12 1395 سهلان تركيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 900 389,043,866 Rls. 12,002 $
15 12 1395 سهلان تركيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 13,000 131,317,200 Rls. 4,050 $
16 12 1395 سهلان تركيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,350 54,958,680 Rls. 1,695 $
17 12 1395 سهلان تركيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 140 27,229,440 Rls. 840 $
18 12 1395 سهلان تركيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 75 136,944 Rls. 4 $
19 12 1395 سهلان تركيه 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 15 136,944 Rls. 4 $
20 12 1395 سهلان تركيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 5 68,472 Rls. 2 $
مجموع کل
106,800,210,172 ريال
مجموع کل
3,294,181 دلار