آمار کل " صادرات به" کشور ( تركيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 زنجان تركيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 529,520 47,238,387,558 Rls. 1,457,186 $
2 12 1395 زنجان تركيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 215,160 13,712,137,920 Rls. 422,981 $
3 12 1395 زنجان تركيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,333 1,085,903,584 Rls. 33,499 $
4 12 1395 زنجان تركيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,530 240,559,136 Rls. 7,421 $
مجموع کل
62,276,988,198 ريال
مجموع کل
1,921,087 دلار