آمار کل " صادرات به" کشور ( تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 69,150 6,725,758,800 Rls. 207,450 $
2 12 1395 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 432,670 4,909,891,360 Rls. 151,436 $
3 12 1395 مشهد تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 4,846,192,000 Rls. 149,500 $
4 12 1395 مشهد تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,500 3,496,015,440 Rls. 107,835 $
5 12 1395 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 72,950 3,173,334,840 Rls. 97,894 $
6 12 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 458,941 3,106,431,448 Rls. 95,827 $
7 12 1395 مشهد تركمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 25,600 2,497,263,808 Rls. 77,038 $
8 12 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 363,790 2,457,424,544 Rls. 75,809 $
9 12 1395 مشهد تركمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 14,700 2,450,649,600 Rls. 75,600 $
10 12 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 95,937 2,021,429,344 Rls. 62,359 $
11 12 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 37,420 1,940,810,752 Rls. 59,872 $
12 12 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 69,750 1,809,259,200 Rls. 55,800 $
13 12 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,041 1,786,545,648 Rls. 55,102 $
14 12 1395 مشهد تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 61,526 1,728,559,360 Rls. 53,320 $
15 12 1395 مشهد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 16,770 1,631,251,440 Rls. 50,310 $
16 12 1395 مشهد تركمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 25,580 1,492,930,656 Rls. 46,044 $
17 12 1395 مشهد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 15,341 1,492,249,752 Rls. 46,023 $
18 12 1395 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,308 1,488,889,176 Rls. 45,924 $
19 12 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 170,304 1,401,920,640 Rls. 43,240 $
20 12 1395 مشهد تركمنستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 127,485 1,312,977,664 Rls. 40,504 $
21 12 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 11,800 1,251,522,880 Rls. 38,600 $
22 12 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,480 1,198,095,360 Rls. 36,960 $
23 12 1395 مشهد تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,735 1,189,539,288 Rls. 36,687 $
24 12 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 10,695 901,391,712 Rls. 27,807 $
25 12 1395 مشهد تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 15,662 888,469,792 Rls. 27,408 $
26 12 1395 مشهد تركمنستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 4,200 816,883,200 Rls. 25,200 $
27 12 1395 مشهد تركمنستان 33051000 شامپوها 9,600 777,984,000 Rls. 24,000 $
28 12 1395 مشهد تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 7,956 773,705,088 Rls. 23,868 $
29 12 1395 مشهد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 17,000 716,393,600 Rls. 22,100 $
30 12 1395 مشهد تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 19,740 639,891,840 Rls. 19,740 $
31 12 1395 مشهد تركمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 19,665 637,617,960 Rls. 19,665 $
32 12 1395 مشهد تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,368 619,334,880 Rls. 19,104 $
33 12 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,086 591,876,792 Rls. 18,258 $
34 12 1395 مشهد تركمنستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,000 499,206,400 Rls. 15,400 $
35 12 1395 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,605 488,693,984 Rls. 15,074 $
36 12 1395 مشهد تركمنستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,925 478,976,400 Rls. 14,775 $
37 12 1395 مشهد تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,200 466,790,400 Rls. 14,400 $
38 12 1395 مشهد تركمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 68,649 459,723,712 Rls. 14,182 $
39 12 1395 مشهد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,969 427,376,064 Rls. 13,181 $
40 12 1395 مشهد تركمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 10,725 417,193,920 Rls. 12,870 $
41 12 1395 مشهد تركمنستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 1,920 410,775,552 Rls. 12,672 $
42 12 1395 مشهد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 47,000 386,349,472 Rls. 11,917 $
43 12 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,234 302,848,312 Rls. 9,341 $
44 12 1395 مشهد تركمنستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,200 299,523,840 Rls. 9,240 $
45 12 1395 مشهد تركمنستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,200 285,331,200 Rls. 8,800 $
46 12 1395 مشهد تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 9,780 253,622,784 Rls. 7,824 $
47 12 1395 مشهد تركمنستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,585 231,247,968 Rls. 7,132 $
48 12 1395 مشهد تركمنستان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,094 210,606,752 Rls. 6,497 $
49 12 1395 مشهد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,935 188,221,320 Rls. 5,805 $
50 12 1395 مشهد تركمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 181,853,760 Rls. 5,610 $
51 12 1395 مشهد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 16,000 181,574,400 Rls. 5,600 $
52 12 1395 مشهد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 6,127 178,741,824 Rls. 5,514 $
53 12 1395 مشهد تركمنستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 2,005 136,505,040 Rls. 4,210 $
54 12 1395 مشهد تركمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 827 134,073,240 Rls. 4,135 $
55 12 1395 مشهد تركمنستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 47,670 123,632,712 Rls. 3,813 $
56 12 1395 مشهد تركمنستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 960 116,697,600 Rls. 3,600 $
57 12 1395 مشهد تركمنستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 510 99,217,440 Rls. 3,060 $
58 12 1395 مشهد تركمنستان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 6,642 86,118,144 Rls. 2,656 $
59 12 1395 مشهد تركمنستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 600 58,348,800 Rls. 1,800 $
60 12 1395 مشهد تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,380 45,641,728 Rls. 1,408 $
61 12 1395 مشهد تركمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 144 21,005,568 Rls. 648 $
62 12 1395 مشهد تركمنستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 560 356,664 Rls. 11 $
مجموع کل
69,942,746,864 ريال
مجموع کل
2,157,459 دلار