آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 586,250 26,192,216,731 Rls. 883,514 $
2 12 1394 سهلان يونان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 540,000 18,187,416,461 Rls. 602,500 $
3 12 1394 سهلان يونان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 240,000 9,916,269,360 Rls. 328,560 $
4 12 1394 سهلان يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 248,750 9,488,151,832 Rls. 319,053 $
5 12 1394 سهلان يونان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 168,000 6,506,989,632 Rls. 216,216 $
6 12 1394 سهلان يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 144,000 5,953,014,360 Rls. 197,136 $
7 12 1394 سهلان يونان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 120,000 4,887,093,120 Rls. 161,760 $
8 12 1394 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 821,522 4,776,304,036 Rls. 164,254 $
9 12 1394 سهلان يونان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 62,500 2,123,196,221 Rls. 70,470 $
10 12 1394 سهلان يونان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 128,252 1,708,580,778 Rls. 57,727 $
11 12 1394 سهلان يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 20,020 1,299,253,956 Rls. 44,044 $
12 12 1394 سهلان يونان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 758,351,888 Rls. 25,171 $
13 12 1394 سهلان يونان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,995 320,398,260 Rls. 10,605 $
مجموع کل
92,117,236,635 ريال
مجموع کل
3,081,010 دلار