آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران مصر 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 92,800 18,635,712,000 Rls. 646,400 $
2 12 1394 غرب تهران مصر 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 182,786 16,667,550,632 Rls. 568,952 $
3 12 1394 غرب تهران مصر 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 131,000 4,187,346,017 Rls. 141,996 $
4 12 1394 غرب تهران مصر 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,573 672,321,746 Rls. 22,742 $
5 12 1394 غرب تهران مصر 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,980 357,674,640 Rls. 11,940 $
6 12 1394 غرب تهران مصر 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 12,500 313,426,875 Rls. 10,625 $
7 12 1394 غرب تهران مصر 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 75 51,158,703 Rls. 1,767 $
مجموع کل
40,885,190,613 ريال
مجموع کل
1,404,423 دلار