آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 541,500 135,337,867,600 Rls. 4,541,626 $
2 12 1394 سيرجان قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 327,000 79,771,883,600 Rls. 2,660,750 $
3 12 1394 سيرجان قزاقستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 23,500 5,669,892,000 Rls. 188,000 $
4 12 1394 سيرجان قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 88,650 3,128,221,800 Rls. 106,380 $
مجموع کل
223,907,865,000 ريال
مجموع کل
7,496,756 دلار