آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 59,727,750 1,769,430,150,045 Rls. 60,549,329 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 10,054,000 362,711,351,330 Rls. 12,250,909 $
3 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 13,373,890 320,998,057,288 Rls. 10,824,168 $
4 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 25,141,861 286,591,557,336 Rls. 9,593,328 $
5 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 18,334,388 229,816,815,896 Rls. 7,751,216 $
6 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 6,910,200 199,872,653,603 Rls. 6,672,585 $
7 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29291000 ايزوسياناتکها 1,510,000 74,295,545,037 Rls. 2,477,954 $
8 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,582,500 57,226,842,693 Rls. 1,940,135 $
9 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 3,358,280 22,522,661,102 Rls. 759,608 $
10 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 538,000 19,480,601,716 Rls. 648,756 $
11 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 448,500 15,860,404,940 Rls. 530,434 $
12 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 801,080 12,869,079,720 Rls. 430,548 $
13 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 1,712,000 9,892,818,000 Rls. 342,000 $
14 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,141,000 8,674,959,810 Rls. 292,719 $
15 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 242,000 7,511,922,264 Rls. 248,871 $
16 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 80,000 4,442,716,800 Rls. 147,200 $
17 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 105,000 3,869,528,672 Rls. 129,537 $
18 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 90,000 3,342,368,538 Rls. 111,032 $
19 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 84,000 3,072,932,898 Rls. 103,628 $
20 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 50,680 1,501,431,875 Rls. 50,429 $
21 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 63,840 1,346,376,848 Rls. 45,942 $
22 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 22,400 1,285,014,080 Rls. 42,560 $
23 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29153400 استات ايزوبوتيل 17,280 948,500,550 Rls. 31,450 $
24 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 20,400 764,667,000 Rls. 25,400 $
25 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28112100 دي ا کسيدکربن 273,500 717,076,800 Rls. 23,925 $
26 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 20,000 479,280,000 Rls. 16,000 $
مجموع کل
3,419,525,314,841 ريال
مجموع کل
116,039,663 دلار