آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 اصفهان عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,080 488,881,920 Rls. 16,320 $
202 12 1394 اصفهان عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 11,140 467,763,030 Rls. 16,655 $
203 12 1394 اصفهان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,000 458,686,272 Rls. 15,312 $
204 12 1394 اصفهان عراق 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,420 452,715,000 Rls. 15,000 $
205 12 1394 اصفهان عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 4,950 448,158,150 Rls. 14,850 $
206 12 1394 اصفهان عراق 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,000 376,312,500 Rls. 12,500 $
207 12 1394 اصفهان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 4,112 372,380,008 Rls. 12,337 $
208 12 1394 اصفهان عراق 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 12,202 358,250,720 Rls. 12,202 $
209 12 1394 اصفهان عراق 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 60,400 348,266,400 Rls. 12,080 $
210 12 1394 اصفهان عراق 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 5,632 337,424,384 Rls. 11,264 $
211 12 1394 اصفهان عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,180 333,421,410 Rls. 11,130 $
212 12 1394 اصفهان عراق 28112100 دي ا کسيدکربن 71,280 322,959,522 Rls. 10,691 $
213 12 1394 اصفهان عراق 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 3,731 307,690,212 Rls. 10,524 $
214 12 1394 اصفهان عراق 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 10,000 302,120,000 Rls. 10,000 $
215 12 1394 اصفهان عراق 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 21,210 300,854,451 Rls. 9,969 $
216 12 1394 اصفهان عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,160 291,848,643 Rls. 9,677 $
217 12 1394 اصفهان عراق 34021240 كوكو آميد و بتائين 11,925 290,791,721 Rls. 9,659 $
218 12 1394 اصفهان عراق 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 10,150 285,722,500 Rls. 10,112 $
219 12 1394 اصفهان عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 1,980 283,239,000 Rls. 9,900 $
220 12 1394 اصفهان عراق 29153100 استات اتيل 7,980 264,743,445 Rls. 8,865 $
221 12 1394 اصفهان عراق 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 456 251,027,700 Rls. 8,400 $
222 12 1394 اصفهان عراق 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 12,000 232,334,050 Rls. 7,800 $
223 12 1394 اصفهان عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 7,510 218,243,100 Rls. 7,570 $
224 12 1394 اصفهان عراق 85393220 لامپ با بخار سديم تا 500 وا ت 232 164,763,500 Rls. 5,500 $
225 12 1394 اصفهان عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 2,500 163,405,000 Rls. 5,500 $
226 12 1394 اصفهان عراق 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 990 163,341,090 Rls. 5,445 $
227 12 1394 اصفهان عراق 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 140 150,983,280 Rls. 5,040 $
228 12 1394 اصفهان عراق 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 149,764,000 Rls. 5,000 $
229 12 1394 اصفهان عراق 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 266 149,450,000 Rls. 5,000 $
230 12 1394 اصفهان عراق 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 50,820 136,500,378 Rls. 4,522 $
231 12 1394 اصفهان عراق 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 816 134,879,580 Rls. 4,510 $
232 12 1394 اصفهان عراق 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 900 132,120,000 Rls. 4,500 $
233 12 1394 اصفهان عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,020 117,756,000 Rls. 4,000 $
234 12 1394 اصفهان عراق 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 25,110 113,688,060 Rls. 3,767 $
235 12 1394 اصفهان عراق 87042390 ---ساير وسايل نقليه موتوري پيستوني درونسوز تراكي - احتراقي (ديزلي ونيمه ديزل) با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 20 تن بجز كاميون حمل بتون اماده 76,600 105,980,400 Rls. 3,600 $
236 12 1394 اصفهان عراق 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 871 89,931,000 Rls. 3,000 $
237 12 1394 فرودگاه اصفهان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 250 82,711,277 Rls. 2,761 $
238 12 1394 اصفهان عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,500 76,005,000 Rls. 2,690 $
239 12 1394 اصفهان عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 66,680 74,420,975 Rls. 2,467 $
240 12 1394 اصفهان عراق 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 2,310 67,821,600 Rls. 2,310 $
241 12 1394 اصفهان عراق 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 10,000 59,339,700 Rls. 2,096 $
242 12 1394 اصفهان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 898 48,635,136 Rls. 1,616 $
243 12 1394 اصفهان عراق 27011190 سايرآنترا سيت ها بدون ماده فرا ر 10,000 39,206,700 Rls. 1,300 $
244 12 1394 اصفهان عراق 28321020 متابي سولفيت 1,320 38,755,200 Rls. 1,320 $
245 12 1394 فرودگاه اصفهان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 230 21,299,427 Rls. 711 $
246 12 1394 اصفهان عراق 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 500 21,192,750 Rls. 750 $
247 12 1394 اصفهان عراق 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 3,153 19,784,820 Rls. 660 $
248 12 1394 اصفهان عراق 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,090 9,870,168 Rls. 327 $
249 12 1394 اصفهان عراق 02072400 ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . 29,753 1,791,549 Rls. 60 $
مجموع کل
10,127,230,728 ريال
مجموع کل
341,269 دلار