آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران روماني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 880,000 37,576,923,165 Rls. 1,249,400 $
2 12 1394 غرب تهران روماني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 171,175 8,495,237,745 Rls. 290,645 $
3 12 1394 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,688 6,200,531,960 Rls. 205,370 $
4 12 1394 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 138,123 5,514,101,099 Rls. 183,514 $
5 12 1394 غرب تهران روماني 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 26,125 4,787,924,700 Rls. 165,386 $
6 12 1394 غرب تهران روماني 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 42,540 2,541,674,640 Rls. 85,080 $
7 12 1394 غرب تهران روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 80,135 2,125,203,400 Rls. 70,356 $
8 12 1394 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 59,100 1,871,697,075 Rls. 63,696 $
9 12 1394 غرب تهران روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,584 1,456,905,548 Rls. 48,560 $
10 12 1394 غرب تهران روماني 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 21,192 1,127,680,635 Rls. 38,145 $
11 12 1394 غرب تهران روماني 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 54,486 1,118,131,950 Rls. 37,050 $
12 12 1394 غرب تهران روماني 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 19,000 846,735,000 Rls. 28,500 $
13 12 1394 غرب تهران روماني 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,920 756,157,320 Rls. 26,715 $
14 12 1394 غرب تهران روماني 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 7,300 585,660,750 Rls. 20,726 $
15 12 1394 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,085 260,832,285 Rls. 8,955 $
16 12 1394 غرب تهران روماني 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 22,290 197,709,600 Rls. 6,600 $
17 12 1394 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 693 98,937,087 Rls. 3,384 $
مجموع کل
75,562,043,959 ريال
مجموع کل
2,532,082 دلار