آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارك) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,789,365 105,276,997,636 Rls. 3,541,752 $
2 12 1394 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,046 631,757,745 Rls. 21,085 $
3 12 1394 تبريز دانمارك 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,008 92,487,420 Rls. 3,086 $
4 12 1394 تبريز دانمارك 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 540 57,064,770 Rls. 1,890 $
5 12 1394 تبريز دانمارك 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,374 34,999,120 Rls. 1,168 $
6 12 1394 تبريز دانمارك 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 377 9,468,940 Rls. 316 $
7 12 1394 تبريز دانمارك 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 555 8,656,050 Rls. 299 $
8 12 1394 تبريز دانمارك 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 300 8,091,900 Rls. 270 $
9 12 1394 تبريز دانمارك 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 93 2,338,206 Rls. 78 $
10 12 1394 تبريز دانمارك 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 49 1,498,850 Rls. 50 $
مجموع کل
106,123,360,637 ريال
مجموع کل
3,569,994 دلار