آمار کل " صادرات به" کشور (جيبوتي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 36,426,709 428,865,291,017 Rls. 14,565,964 $
2 12 1394 شهيدرجايي جيبوتي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 100,465 7,223,040,000 Rls. 240,000 $
3 12 1394 شهيدرجايي جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 402,600 6,039,664,290 Rls. 213,378 $
4 12 1394 شهيدرجايي جيبوتي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 210,980 5,638,827,042 Rls. 189,882 $
5 12 1394 شهيدرجايي جيبوتي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 10,200,000 3,694,521,600 Rls. 122,400 $
مجموع کل
451,461,343,949 ريال
مجموع کل
15,331,624 دلار