آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,253,670 129,390,183,160 Rls. 4,387,845 $
2 12 1394 بناب ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 680,070 30,200,541,693 Rls. 1,020,100 $
3 12 1394 بناب ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 231,500 8,804,768,700 Rls. 293,150 $
4 12 1394 بناب ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 650,280 3,154,287,090 Rls. 104,970 $
5 12 1394 بناب ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 37,950 2,274,039,900 Rls. 75,900 $
6 12 1394 بناب ترکيه 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,887,480,000 Rls. 63,000 $
7 12 1394 بناب ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 162,550 779,329,720 Rls. 26,008 $
8 12 1394 بناب ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,700 284,596,200 Rls. 9,450 $
مجموع کل
176,775,226,463 ريال
مجموع کل
5,980,423 دلار