آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1394 مشهد تركمنستان 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 145,634 168,708,795 Rls. 5,707 $
402 12 1394 مشهد تركمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 1,250 167,942,700 Rls. 5,625 $
403 12 1394 مشهد تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 167,776,000 Rls. 5,600 $
404 12 1394 مشهد تركمنستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 45,110 159,124,760 Rls. 5,413 $
405 12 1394 مشهد تركمنستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 11,890 158,382,810 Rls. 5,310 $
406 12 1394 مشهد تركمنستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,104 154,632,475 Rls. 5,135 $
407 12 1394 مشهد تركمنستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,288 154,379,680 Rls. 5,152 $
408 12 1394 مشهد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 8,246 153,962,656 Rls. 5,113 $
409 12 1394 مشهد تركمنستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 2,910 152,694,488 Rls. 5,088 $
410 12 1394 مشهد تركمنستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 3,367 151,247,500 Rls. 5,050 $
411 12 1394 مشهد تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 8,521 151,126,056 Rls. 5,112 $
412 12 1394 مشهد تركمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 491 150,255,480 Rls. 5,288 $
413 12 1394 مشهد تركمنستان 84146010 ---هود آشپزخانه 781 147,612,600 Rls. 4,920 $
414 12 1394 مشهد تركمنستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,840 146,652,989 Rls. 4,999 $
415 12 1394 مشهد تركمنستان 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,000 142,495,000 Rls. 5,000 $
416 12 1394 مشهد تركمنستان 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 1,560 141,256,440 Rls. 4,680 $
417 12 1394 مشهد تركمنستان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 2,330 135,683,840 Rls. 4,544 $
418 12 1394 مشهد تركمنستان 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2,585 134,357,751 Rls. 4,653 $
419 12 1394 مشهد تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,520 133,762,800 Rls. 4,440 $
420 12 1394 مشهد تركمنستان 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 1,200 133,288,128 Rls. 4,416 $
421 12 1394 مشهد تركمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 6,160 132,944,811 Rls. 4,497 $
422 12 1394 مشهد تركمنستان 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 2,500 132,745,500 Rls. 4,500 $
423 12 1394 مشهد تركمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 650 130,481,109 Rls. 4,323 $
424 12 1394 مشهد تركمنستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 500 129,979,890 Rls. 4,337 $
425 12 1394 مشهد تركمنستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 2,995 129,652,120 Rls. 4,342 $
426 12 1394 مشهد تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 105,000 129,587,418 Rls. 4,398 $
427 12 1394 مشهد تركمنستان 74153300 پيچ - پيچ مهره خور و مهره حديده شده 2,460 129,258,180 Rls. 4,428 $
428 12 1394 مشهد تركمنستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 860 128,527,000 Rls. 4,300 $
429 12 1394 مشهد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 9,295 127,899,090 Rls. 4,543 $
430 12 1394 مشهد تركمنستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 947 126,717,879 Rls. 4,261 $
431 12 1394 مشهد تركمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 2,000 120,736,000 Rls. 4,000 $
432 12 1394 مشهد تركمنستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 741 119,963,925 Rls. 4,075 $
433 12 1394 مشهد تركمنستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 495 118,661,400 Rls. 3,960 $
434 12 1394 مشهد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 13,184 118,462,530 Rls. 4,208 $
435 12 1394 مشهد تركمنستان 29122900 ساير آلدئيدهاي حلقوي ، بدون عامل اکسيژن دار غير از بنزآلدئيد 9,367 113,084,460 Rls. 3,747 $
436 12 1394 مشهد تركمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,030 111,631,712 Rls. 3,707 $
437 12 1394 مشهد تركمنستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 4,170 108,405,792 Rls. 3,602 $
438 12 1394 مشهد تركمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 890 105,870,840 Rls. 3,560 $
439 12 1394 مشهد تركمنستان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 1,960 105,688,296 Rls. 3,528 $
440 12 1394 مشهد تركمنستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,117 105,187,482 Rls. 3,573 $
441 12 1394 مشهد تركمنستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 1,650 94,492,350 Rls. 3,150 $
442 12 1394 مشهد تركمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 555 94,472,100 Rls. 3,330 $
443 12 1394 مشهد تركمنستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 17,859 94,301,007 Rls. 3,191 $
444 12 1394 مشهد تركمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 700 88,767,420 Rls. 2,940 $
445 12 1394 مشهد تركمنستان 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 168 88,689,000 Rls. 3,000 $
446 12 1394 مشهد تركمنستان 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 960 86,083,200 Rls. 2,880 $
447 12 1394 مشهد تركمنستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 4,000 83,885,760 Rls. 2,880 $
448 12 1394 مشهد تركمنستان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 1,200 81,962,352 Rls. 2,736 $
449 12 1394 مشهد تركمنستان 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 1,620 81,627,588 Rls. 2,906 $
450 12 1394 مشهد تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 910 80,021,250 Rls. 2,730 $
451 12 1394 مشهد تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 4,925 79,883,292 Rls. 2,708 $
452 12 1394 مشهد تركمنستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 2,010 79,814,592 Rls. 2,652 $
453 12 1394 مشهد تركمنستان 85366100 سرپيچ لامپ 1,064 78,386,529 Rls. 2,659 $
454 12 1394 مشهد تركمنستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 1,200 76,708,750 Rls. 2,715 $
455 12 1394 مشهد تركمنستان 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 5,250 74,589,745 Rls. 2,467 $
456 12 1394 مشهد تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 600 72,307,200 Rls. 2,400 $
457 12 1394 مشهد تركمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 821 71,205,548 Rls. 2,360 $
458 12 1394 مشهد تركمنستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 470 68,525,350 Rls. 2,350 $
459 12 1394 مشهد تركمنستان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 1,350 68,404,500 Rls. 2,421 $
460 12 1394 مشهد تركمنستان 26159090 سايرسنگهاي نيوبيوم وتانتال وكنستانتره آن 2,700 67,722,480 Rls. 2,268 $
461 12 1394 مشهد تركمنستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 760 65,912,000 Rls. 2,200 $
462 12 1394 مشهد تركمنستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 61,015,860 Rls. 2,159 $
463 12 1394 مشهد تركمنستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,995 60,217,080 Rls. 1,995 $
464 12 1394 مشهد تركمنستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 639 57,916,404 Rls. 1,917 $
465 12 1394 مشهد تركمنستان 59029000 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنخ بامقاومت بالاا زريون ويسکوز. 330 56,858,386 Rls. 1,898 $
466 12 1394 مشهد تركمنستان 14049030 كوكوپيت 9,675 55,360,350 Rls. 1,935 $
467 12 1394 مشهد تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 3,483 54,455,154 Rls. 1,846 $
468 12 1394 مشهد تركمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 870 54,173,475 Rls. 1,811 $
469 12 1394 مشهد تركمنستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,000 53,922,600 Rls. 1,800 $
470 12 1394 مشهد تركمنستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 16,590 53,156,775 Rls. 1,825 $
471 12 1394 مشهد تركمنستان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 1,004 51,109,920 Rls. 1,824 $
472 12 1394 مشهد تركمنستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 24,310 50,953,455 Rls. 1,701 $
473 12 1394 مشهد تركمنستان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 48,765 50,682,225 Rls. 1,790 $
474 12 1394 مشهد تركمنستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,400 49,912,800 Rls. 1,680 $
475 12 1394 مشهد تركمنستان 95042020 ا شيا و متفرعات ميزبيليارد 805 46,415,670 Rls. 1,575 $
476 12 1394 مشهد تركمنستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 2,144 45,871,607 Rls. 1,604 $
477 12 1394 مشهد تركمنستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 620 45,822,650 Rls. 1,550 $
478 12 1394 مشهد تركمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 200 45,211,200 Rls. 1,597 $
479 12 1394 مشهد تركمنستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 832 45,097,290 Rls. 1,498 $
480 12 1394 مشهد تركمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 500 42,478,560 Rls. 1,440 $
481 12 1394 مشهد تركمنستان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 456 40,979,808 Rls. 1,368 $
482 12 1394 مشهد تركمنستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 350 39,854,760 Rls. 1,320 $
483 12 1394 مشهد تركمنستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 900 38,002,500 Rls. 1,345 $
484 12 1394 مشهد تركمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 420 37,946,160 Rls. 1,260 $
485 12 1394 مشهد تركمنستان 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 700 37,941,120 Rls. 1,260 $
486 12 1394 مشهد تركمنستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 250 37,446,250 Rls. 1,250 $
487 12 1394 مشهد تركمنستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 7,600 36,443,520 Rls. 1,216 $
488 12 1394 مشهد تركمنستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 670 36,125,730 Rls. 1,206 $
489 12 1394 مشهد تركمنستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 400 35,947,200 Rls. 1,200 $
490 12 1394 مشهد تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 2,700 34,139,070 Rls. 1,134 $
491 12 1394 مشهد تركمنستان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 2,800 33,904,080 Rls. 1,176 $
492 12 1394 مشهد تركمنستان 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 1,632 32,555,187 Rls. 1,143 $
493 12 1394 مشهد تركمنستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 91 32,231,580 Rls. 1,076 $
494 12 1394 مشهد تركمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 600 31,933,440 Rls. 1,080 $
495 12 1394 مشهد تركمنستان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 134 31,181,640 Rls. 1,040 $
496 12 1394 مشهد تركمنستان 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 340 30,553,080 Rls. 1,020 $
497 12 1394 مشهد تركمنستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,000 30,179,000 Rls. 1,000 $
498 12 1394 مشهد تركمنستان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 200 29,965,000 Rls. 1,000 $
499 12 1394 مشهد تركمنستان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 550 29,881,170 Rls. 990 $
500 12 1394 مشهد تركمنستان 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 490 29,370,600 Rls. 980 $
مجموع کل
8,775,802,751 ريال
مجموع کل
296,588 دلار