آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 12 1394 مشهد تركمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 6,697 452,610,144 Rls. 15,114 $
302 12 1394 مشهد تركمنستان 39211400 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي اسفنجي ا ز پليمرهاي سلولزاحياشده 6,252 451,644,564 Rls. 15,631 $
303 12 1394 مشهد تركمنستان 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماکن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 8,700 451,477,800 Rls. 15,660 $
304 12 1394 مشهد تركمنستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 6,121 449,168,320 Rls. 15,302 $
305 12 1394 مشهد تركمنستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,286 445,419,388 Rls. 15,050 $
306 12 1394 مشهد تركمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,500 443,492,400 Rls. 15,600 $
307 12 1394 مشهد تركمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 8,122 439,920,276 Rls. 14,748 $
308 12 1394 مشهد تركمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 8,600 439,167,600 Rls. 15,480 $
309 12 1394 مشهد تركمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 59,466 435,224,787 Rls. 14,461 $
310 12 1394 مشهد تركمنستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,250 429,269,850 Rls. 14,550 $
311 12 1394 مشهد تركمنستان 85393120 لامپ کم مصرفComract 1,124 424,635,600 Rls. 14,100 $
312 12 1394 مشهد تركمنستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,853 424,620,095 Rls. 14,249 $
313 12 1394 مشهد تركمنستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,033 424,586,450 Rls. 15,026 $
314 12 1394 مشهد تركمنستان 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 5,000 422,576,000 Rls. 14,000 $
315 12 1394 مشهد تركمنستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 3,086 411,612,980 Rls. 13,884 $
316 12 1394 مشهد تركمنستان 34029030 مواد آبكاري 15,120 406,334,880 Rls. 13,608 $
317 12 1394 مشهد تركمنستان 04011000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا د چرب آن يک درصد وزني بيشتر نباشد,تغليظ نشده يا شيرين نشده 16,000 405,477,200 Rls. 13,585 $
318 12 1394 مشهد تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 17,450 402,661,040 Rls. 13,960 $
319 12 1394 مشهد تركمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,410 401,541,120 Rls. 13,640 $
320 12 1394 مشهد تركمنستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,872 398,957,328 Rls. 13,552 $
321 12 1394 مشهد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 73,298 398,435,604 Rls. 13,192 $
322 12 1394 مشهد تركمنستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 3,140 392,668,040 Rls. 13,010 $
323 12 1394 مشهد تركمنستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 4,804 388,926,192 Rls. 13,056 $
324 12 1394 مشهد تركمنستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,380 384,492,432 Rls. 13,511 $
325 12 1394 مشهد تركمنستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 25,497 381,824,803 Rls. 13,082 $
326 12 1394 مشهد تركمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 22,341 381,090,745 Rls. 13,405 $
327 12 1394 مشهد تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,485 380,675,344 Rls. 12,854 $
328 12 1394 مشهد تركمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,430 379,274,370 Rls. 13,290 $
329 12 1394 مشهد تركمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,504 377,841,080 Rls. 12,520 $
330 12 1394 مشهد تركمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 10,250 371,373,900 Rls. 12,300 $
331 12 1394 مشهد تركمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 5,621 359,276,057 Rls. 12,303 $
332 12 1394 مشهد تركمنستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 4,000 358,320,000 Rls. 12,000 $
333 12 1394 مشهد تركمنستان 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,400 354,928,560 Rls. 11,760 $
334 12 1394 مشهد تركمنستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 2,314 354,611,544 Rls. 11,803 $
335 12 1394 مشهد تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 7,970 352,611,636 Rls. 11,804 $
336 12 1394 مشهد تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 62,285 351,910,181 Rls. 11,754 $
337 12 1394 مشهد تركمنستان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 5,634 347,382,332 Rls. 11,588 $
338 12 1394 مشهد تركمنستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,990 344,311,545 Rls. 12,164 $
339 12 1394 مشهد تركمنستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 3,063 333,872,072 Rls. 11,072 $
340 12 1394 مشهد تركمنستان 34012010 صابون مايع 12,600 332,709,084 Rls. 11,052 $
341 12 1394 مشهد تركمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,300 329,355,000 Rls. 11,700 $
342 12 1394 مشهد تركمنستان 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 3,760 328,720,800 Rls. 11,280 $
343 12 1394 مشهد تركمنستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 3,648 325,626,543 Rls. 10,944 $
344 12 1394 مشهد تركمنستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 6,240 310,945,800 Rls. 10,716 $
345 12 1394 مشهد تركمنستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,570 307,731,120 Rls. 10,410 $
346 12 1394 مشهد تركمنستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 112,532 306,557,708 Rls. 10,696 $
347 12 1394 مشهد تركمنستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 6,400 306,399,440 Rls. 10,160 $
348 12 1394 مشهد تركمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 5,904 304,630,387 Rls. 10,627 $
349 12 1394 مشهد تركمنستان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,350 303,318,000 Rls. 10,775 $
350 12 1394 مشهد تركمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,400 292,533,120 Rls. 9,720 $
351 12 1394 مشهد تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 3,154 283,346,520 Rls. 9,462 $
352 12 1394 مشهد تركمنستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,191 281,102,652 Rls. 9,571 $
353 12 1394 مشهد تركمنستان 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 2,013 273,631,363 Rls. 9,232 $
354 12 1394 مشهد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 24,219 272,087,480 Rls. 9,666 $
355 12 1394 مشهد تركمنستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 2,243 271,501,338 Rls. 9,040 $
356 12 1394 مشهد تركمنستان 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 25,655 270,977,241 Rls. 8,979 $
357 12 1394 مشهد تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 2,302 270,913,792 Rls. 8,976 $
358 12 1394 مشهد تركمنستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,535 270,825,984 Rls. 9,042 $
359 12 1394 مشهد تركمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 6,550 266,485,707 Rls. 8,829 $
360 12 1394 مشهد تركمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,095 265,705,015 Rls. 8,888 $
361 12 1394 مشهد تركمنستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 14,624 256,282,135 Rls. 8,555 $
362 12 1394 مشهد تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 2,740 255,314,340 Rls. 8,460 $
363 12 1394 مشهد تركمنستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 6,447 252,731,568 Rls. 8,381 $
364 12 1394 مشهد تركمنستان 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,161 251,989,130 Rls. 8,665 $
365 12 1394 مشهد تركمنستان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 4,180 248,039,946 Rls. 8,763 $
366 12 1394 مشهد تركمنستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 2,860 247,361,400 Rls. 8,580 $
367 12 1394 مشهد تركمنستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 21,598 246,640,650 Rls. 8,555 $
368 12 1394 مشهد تركمنستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 2,750 243,409,500 Rls. 8,100 $
369 12 1394 مشهد تركمنستان 84281010 آسانسور 2,300 241,097,500 Rls. 8,050 $
370 12 1394 مشهد تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,090 237,882,400 Rls. 7,940 $
371 12 1394 مشهد تركمنستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 5,382 234,462,033 Rls. 8,073 $
372 12 1394 مشهد تركمنستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,180 233,799,300 Rls. 8,260 $
373 12 1394 مشهد تركمنستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 2,500 231,763,840 Rls. 8,000 $
374 12 1394 مشهد تركمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,930 230,019,183 Rls. 7,953 $
375 12 1394 مشهد تركمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 3,418 229,905,367 Rls. 7,612 $
376 12 1394 مشهد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,930 228,509,804 Rls. 31,552 $
377 12 1394 مشهد تركمنستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 2,533 223,877,241 Rls. 7,599 $
378 12 1394 مشهد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,636 220,942,713 Rls. 7,611 $
379 12 1394 مشهد تركمنستان 79070010 لوله ،لوازم و اتصالات لوله کشي ( Fittings ) ( مثلا" کوپلينک ، زانويي ،مهره و ماسوره ) از روي 7,180 209,131,860 Rls. 7,180 $
380 12 1394 مشهد تركمنستان 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 4,470 207,896,361 Rls. 7,229 $
381 12 1394 مشهد تركمنستان 06031400 گل هاي داوودي (Chrysanthemans) 2,250 202,203,000 Rls. 6,750 $
382 12 1394 مشهد تركمنستان 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 1,279 200,568,699 Rls. 7,027 $
383 12 1394 مشهد تركمنستان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 23,568 197,466,040 Rls. 6,557 $
384 12 1394 مشهد تركمنستان 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 3,630 196,751,808 Rls. 6,534 $
385 12 1394 مشهد تركمنستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 3,196 195,500,424 Rls. 6,712 $
386 12 1394 مشهد تركمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,250 195,143,298 Rls. 6,750 $
387 12 1394 مشهد تركمنستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 800 191,246,400 Rls. 6,400 $
388 12 1394 مشهد تركمنستان 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 22,360 191,171,292 Rls. 6,708 $
389 12 1394 مشهد تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,701 183,900,030 Rls. 6,143 $
390 12 1394 مشهد تركمنستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 2,030 183,406,380 Rls. 6,090 $
391 12 1394 مشهد تركمنستان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,030 182,432,040 Rls. 6,090 $
392 12 1394 مشهد تركمنستان 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 2,395 180,825,726 Rls. 5,988 $
393 12 1394 مشهد تركمنستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 42,080 179,547,410 Rls. 6,059 $
394 12 1394 مشهد تركمنستان 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 2,258 179,444,078 Rls. 6,062 $
395 12 1394 مشهد تركمنستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 700 177,482,340 Rls. 5,922 $
396 12 1394 مشهد تركمنستان 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 10,399 175,764,168 Rls. 6,218 $
397 12 1394 مشهد تركمنستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 2,020 175,190,616 Rls. 5,829 $
398 12 1394 مشهد تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,980 173,308,186 Rls. 5,764 $
399 12 1394 مشهد تركمنستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,500 172,208,400 Rls. 5,700 $
400 12 1394 مشهد تركمنستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 3,500 170,210,910 Rls. 5,640 $
مجموع کل
30,164,155,869 ريال
مجموع کل
1,047,494 دلار