آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 مشهد تركمنستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 8,149 1,388,132,508 Rls. 48,853 $
202 12 1394 مشهد تركمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,486 1,384,186,177 Rls. 45,897 $
203 12 1394 مشهد تركمنستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 362,042 1,378,506,134 Rls. 45,851 $
204 12 1394 مشهد تركمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 9,110 1,373,280,000 Rls. 48,000 $
205 12 1394 مشهد تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,480 1,367,125,813 Rls. 46,556 $
206 12 1394 مشهد تركمنستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 119,714 1,365,257,516 Rls. 47,060 $
207 12 1394 مشهد تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,042 1,351,088,109 Rls. 45,189 $
208 12 1394 مشهد تركمنستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 29,177 1,328,726,362 Rls. 44,461 $
209 12 1394 مشهد تركمنستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 5,342 1,311,557,496 Rls. 44,834 $
210 12 1394 مشهد تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,008 1,304,401,560 Rls. 43,215 $
211 12 1394 مشهد تركمنستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 8,148 1,270,125,490 Rls. 42,370 $
212 12 1394 مشهد تركمنستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 76,904 1,237,604,365 Rls. 41,514 $
213 12 1394 مشهد تركمنستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 14,008 1,219,837,688 Rls. 41,602 $
214 12 1394 مشهد تركمنستان 73066990 لوله وپروفيل هاي توخالي;پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده ; ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 40,310 1,216,676,730 Rls. 40,310 $
215 12 1394 مشهد تركمنستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 46,444 1,191,696,259 Rls. 39,729 $
216 12 1394 مشهد تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 10,094 1,175,554,008 Rls. 39,485 $
217 12 1394 مشهد تركمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 40,095 1,170,598,850 Rls. 40,095 $
218 12 1394 مشهد تركمنستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 12,000 1,150,156,800 Rls. 38,401 $
219 12 1394 مشهد تركمنستان 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 14,340 1,115,330,860 Rls. 37,200 $
220 12 1394 مشهد تركمنستان 25083000 خاک رس نسوز 63,124 1,112,922,869 Rls. 37,874 $
221 12 1394 مشهد تركمنستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 19,141 1,069,806,920 Rls. 35,410 $
222 12 1394 مشهد تركمنستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 11,875 1,067,739,036 Rls. 35,614 $
223 12 1394 مشهد تركمنستان 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 3,885 1,059,681,045 Rls. 36,247 $
224 12 1394 مشهد تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 34,919 1,051,021,435 Rls. 34,919 $
225 12 1394 مشهد تركمنستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 4,295 1,031,639,776 Rls. 34,360 $
226 12 1394 مشهد تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 111,025 1,006,148,208 Rls. 34,380 $
227 12 1394 مشهد تركمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 4,045 1,001,948,400 Rls. 33,600 $
228 12 1394 مشهد تركمنستان 73229010 ا جزا وقطعات دستگاههاي گرماتاب که درآنهاا نتقال حرا رت به روش تابش بوده وباسوخت گازکارمي کند 7,650 998,703,675 Rls. 34,425 $
229 12 1394 مشهد تركمنستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 12,389 997,823,841 Rls. 33,696 $
230 12 1394 مشهد تركمنستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 12,330 985,698,264 Rls. 33,279 $
231 12 1394 مشهد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 77,321 977,864,161 Rls. 32,476 $
232 12 1394 مشهد تركمنستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 4,180 977,082,030 Rls. 32,373 $
233 12 1394 مشهد تركمنستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 25,000 956,192,940 Rls. 31,683 $
234 12 1394 مشهد تركمنستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 58,098 951,986,653 Rls. 32,044 $
235 12 1394 مشهد تركمنستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 3,534 941,674,356 Rls. 31,806 $
236 12 1394 مشهد تركمنستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 10,045 905,980,237 Rls. 30,854 $
237 12 1394 مشهد تركمنستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 10,246 905,645,190 Rls. 30,738 $
238 12 1394 مشهد تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 15,000 903,150,000 Rls. 30,000 $
239 12 1394 مشهد تركمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 9,973 901,768,479 Rls. 29,919 $
240 12 1394 مشهد تركمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,492 890,471,120 Rls. 29,722 $
241 12 1394 مشهد تركمنستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 3,637 884,024,064 Rls. 29,898 $
242 12 1394 مشهد تركمنستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 16,300 883,603,440 Rls. 29,340 $
243 12 1394 مشهد تركمنستان 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 15,695 851,751,881 Rls. 28,221 $
244 12 1394 مشهد تركمنستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,353 849,679,168 Rls. 28,648 $
245 12 1394 مشهد تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 68,330 843,348,080 Rls. 28,025 $
246 12 1394 مشهد تركمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 43,868 830,324,504 Rls. 28,547 $
247 12 1394 مشهد تركمنستان 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 21,965 811,790,095 Rls. 28,555 $
248 12 1394 مشهد تركمنستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 167 808,869,964 Rls. 26,782 $
249 12 1394 مشهد تركمنستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 8,800 794,956,800 Rls. 26,400 $
250 12 1394 مشهد تركمنستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 24,300 790,352,640 Rls. 26,730 $
251 12 1394 مشهد تركمنستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 22,760 756,137,272 Rls. 25,036 $
252 12 1394 مشهد تركمنستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 37,064 752,597,620 Rls. 26,612 $
253 12 1394 مشهد تركمنستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,085 750,356,271 Rls. 25,353 $
254 12 1394 مشهد تركمنستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 70,920 740,939,661 Rls. 24,822 $
255 12 1394 مشهد تركمنستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 664,601 725,568,917 Rls. 24,796 $
256 12 1394 مشهد تركمنستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 15,210 719,368,330 Rls. 24,270 $
257 12 1394 مشهد تركمنستان 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 4,010 711,406,080 Rls. 24,060 $
258 12 1394 مشهد تركمنستان 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 7,945 704,753,280 Rls. 23,835 $
259 12 1394 مشهد تركمنستان 25081000 بنتونيت 265,064 697,314,005 Rls. 23,847 $
260 12 1394 مشهد تركمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 9,561 690,773,568 Rls. 23,043 $
261 12 1394 مشهد تركمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 37,734 687,074,508 Rls. 23,401 $
262 12 1394 مشهد تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,550 679,320,000 Rls. 24,000 $
263 12 1394 مشهد تركمنستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 39,550 675,320,651 Rls. 22,543 $
264 12 1394 مشهد تركمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 7,020 666,954,030 Rls. 22,434 $
265 12 1394 مشهد تركمنستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 1,038 648,848,724 Rls. 21,948 $
266 12 1394 مشهد تركمنستان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 22,320 629,783,994 Rls. 21,622 $
267 12 1394 مشهد تركمنستان 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,488 619,993,304 Rls. 20,678 $
268 12 1394 مشهد تركمنستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 39,850 608,744,448 Rls. 20,325 $
269 12 1394 مشهد تركمنستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 5,000 599,000,000 Rls. 20,000 $
270 12 1394 مشهد تركمنستان 28111100 فلوئور هيدروژن (ا سيدفلوئورهيدريک ) 6,000 596,394,000 Rls. 20,400 $
271 12 1394 مشهد تركمنستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 5,600 587,314,000 Rls. 19,600 $
272 12 1394 مشهد تركمنستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 10,800 586,290,960 Rls. 19,440 $
273 12 1394 مشهد تركمنستان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 10,570 572,987,016 Rls. 19,026 $
274 12 1394 مشهد تركمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 246,356 564,463,178 Rls. 19,262 $
275 12 1394 مشهد تركمنستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 23,731 561,596,235 Rls. 18,933 $
276 12 1394 مشهد تركمنستان 78041900 صفحه ، ورق , نوا روورقه نازک ا زسرب, به ضخامت 0/2ميلمتر غيراز رديف 7841100 10,513 558,827,606 Rls. 18,503 $
277 12 1394 مشهد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 86,435 556,629,657 Rls. 18,443 $
278 12 1394 مشهد تركمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 19,190 554,127,840 Rls. 19,169 $
279 12 1394 مشهد تركمنستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,878 539,743,800 Rls. 18,644 $
280 12 1394 مشهد تركمنستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 6,250 533,110,000 Rls. 17,800 $
281 12 1394 مشهد تركمنستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 2,345 523,346,040 Rls. 17,780 $
282 12 1394 مشهد تركمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,180 522,450,080 Rls. 17,440 $
283 12 1394 مشهد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 11,491 521,229,828 Rls. 17,568 $
284 12 1394 مشهد تركمنستان 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطسردشکل دا ده شدهياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 24,695 520,615,292 Rls. 17,287 $
285 12 1394 مشهد تركمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 27,200 520,412,262 Rls. 18,321 $
286 12 1394 مشهد تركمنستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 188,554 517,624,835 Rls. 17,635 $
287 12 1394 مشهد تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 5,724 514,301,400 Rls. 17,172 $
288 12 1394 مشهد تركمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 7,320 511,798,914 Rls. 17,586 $
289 12 1394 مشهد تركمنستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 5,380 506,821,824 Rls. 17,216 $
290 12 1394 مشهد تركمنستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 13,278 505,611,460 Rls. 17,151 $
291 12 1394 مشهد تركمنستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,400 497,429,800 Rls. 16,600 $
292 12 1394 مشهد تركمنستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,410 484,521,750 Rls. 16,200 $
293 12 1394 مشهد تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,602 482,085,984 Rls. 16,806 $
294 12 1394 مشهد تركمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,842 473,160,832 Rls. 15,856 $
295 12 1394 مشهد تركمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 102,080 466,864,170 Rls. 16,526 $
296 12 1394 مشهد تركمنستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 10,405 466,000,714 Rls. 15,625 $
297 12 1394 مشهد تركمنستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 21,535 465,298,589 Rls. 15,505 $
298 12 1394 مشهد تركمنستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 2,650 458,583,200 Rls. 15,680 $
299 12 1394 مشهد تركمنستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 5,088 457,263,648 Rls. 15,264 $
300 12 1394 مشهد تركمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,071 455,944,367 Rls. 15,107 $
مجموع کل
82,490,595,940 ريال
مجموع کل
2,783,355 دلار