آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 مشهد تركمنستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 16,923 5,696,459,223 Rls. 190,416 $
102 12 1394 مشهد تركمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 94,445 5,629,502,834 Rls. 188,868 $
103 12 1394 مشهد تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 34,140 5,613,033,271 Rls. 189,762 $
104 12 1394 مشهد تركمنستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 46,007 5,530,501,028 Rls. 184,028 $
105 12 1394 مشهد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 179,628 5,451,461,693 Rls. 186,526 $
106 12 1394 مشهد تركمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 96,948 5,294,657,736 Rls. 179,306 $
107 12 1394 مشهد تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 62,336 5,293,986,873 Rls. 182,788 $
108 12 1394 مشهد تركمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 821,321 5,247,470,269 Rls. 181,148 $
109 12 1394 مشهد تركمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,669 5,153,653,625 Rls. 174,181 $
110 12 1394 مشهد تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 95,047 5,149,613,961 Rls. 173,319 $
111 12 1394 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 575,101 5,095,353,941 Rls. 170,174 $
112 12 1394 مشهد تركمنستان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,338 5,081,377,656 Rls. 171,529 $
113 12 1394 مشهد تركمنستان 33051000 شامپوها 68,554 5,067,097,863 Rls. 171,386 $
114 12 1394 مشهد تركمنستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 42,708 5,045,374,120 Rls. 170,832 $
115 12 1394 مشهد تركمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 34,434 5,018,134,735 Rls. 170,207 $
116 12 1394 مشهد تركمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 394,035 4,988,070,272 Rls. 176,869 $
117 12 1394 مشهد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 98,669 4,956,814,056 Rls. 167,736 $
118 12 1394 مشهد تركمنستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 27,738 4,908,320,274 Rls. 166,140 $
119 12 1394 مشهد تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 53,829 4,875,080,491 Rls. 161,837 $
120 12 1394 مشهد تركمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 105,992 4,820,624,928 Rls. 162,096 $
121 12 1394 مشهد تركمنستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 40,622 4,771,443,402 Rls. 162,398 $
122 12 1394 مشهد تركمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 54,481 4,763,027,028 Rls. 163,395 $
123 12 1394 مشهد تركمنستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 107,469 4,701,279,250 Rls. 161,203 $
124 12 1394 مشهد تركمنستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 308,105 4,533,103,795 Rls. 154,008 $
125 12 1394 مشهد تركمنستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 142,391 4,375,757,949 Rls. 146,563 $
126 12 1394 مشهد تركمنستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 48,928 4,274,568,237 Rls. 145,139 $
127 12 1394 مشهد تركمنستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 164,358 4,132,726,790 Rls. 138,890 $
128 12 1394 مشهد تركمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 52,982 4,053,399,562 Rls. 140,530 $
129 12 1394 مشهد تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 121,696 4,028,472,630 Rls. 143,439 $
130 12 1394 مشهد تركمنستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 34,470 3,997,084,920 Rls. 137,880 $
131 12 1394 مشهد تركمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 160,104 3,805,062,974 Rls. 128,048 $
132 12 1394 مشهد تركمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 26,275 3,774,096,955 Rls. 125,372 $
133 12 1394 مشهد تركمنستان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 54,485 3,733,517,685 Rls. 125,666 $
134 12 1394 مشهد تركمنستان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 24,175 3,580,177,065 Rls. 120,875 $
135 12 1394 مشهد تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 142,351 3,557,024,412 Rls. 120,605 $
136 12 1394 مشهد تركمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 23,800 3,536,784,000 Rls. 120,000 $
137 12 1394 مشهد تركمنستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,230 3,481,710,420 Rls. 115,380 $
138 12 1394 مشهد تركمنستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 64,388 3,459,251,742 Rls. 115,898 $
139 12 1394 مشهد تركمنستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 62,481 3,434,804,294 Rls. 114,485 $
140 12 1394 مشهد تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 288,600 3,434,238,941 Rls. 115,389 $
141 12 1394 مشهد تركمنستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 113,128 3,399,099,087 Rls. 114,152 $
142 12 1394 مشهد تركمنستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 22,596 3,326,018,220 Rls. 112,980 $
143 12 1394 مشهد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 182,205 3,251,283,396 Rls. 109,581 $
144 12 1394 مشهد تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 24,485 3,249,149,706 Rls. 107,734 $
145 12 1394 مشهد تركمنستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 159,716 3,229,483,732 Rls. 107,996 $
146 12 1394 مشهد تركمنستان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 36,265 3,198,289,620 Rls. 108,723 $
147 12 1394 مشهد تركمنستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 35,490 3,181,406,640 Rls. 106,470 $
148 12 1394 مشهد تركمنستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 22,147 3,164,209,115 Rls. 110,735 $
149 12 1394 مشهد تركمنستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 52,250 2,975,966,675 Rls. 99,275 $
150 12 1394 مشهد تركمنستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 26,500 2,944,806,680 Rls. 97,530 $
151 12 1394 مشهد تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 54,784 2,879,776,507 Rls. 95,925 $
152 12 1394 مشهد تركمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 53,303 2,839,147,254 Rls. 95,946 $
153 12 1394 مشهد تركمنستان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 25,375 2,780,754,934 Rls. 94,987 $
154 12 1394 مشهد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 192,440 2,747,708,200 Rls. 96,063 $
155 12 1394 مشهد تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 30,602 2,695,292,354 Rls. 91,802 $
156 12 1394 مشهد تركمنستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 30,300 2,656,718,100 Rls. 89,796 $
157 12 1394 مشهد تركمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 63,626 2,553,556,097 Rls. 87,200 $
158 12 1394 مشهد تركمنستان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 85,220 2,529,479,464 Rls. 85,220 $
159 12 1394 مشهد تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 76,806 2,528,114,686 Rls. 85,203 $
160 12 1394 مشهد تركمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 25,715 2,420,963,368 Rls. 82,744 $
161 12 1394 مشهد تركمنستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 42,701 2,420,402,616 Rls. 80,670 $
162 12 1394 مشهد تركمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 37,866 2,403,342,668 Rls. 80,690 $
163 12 1394 مشهد تركمنستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 24,626 2,376,767,134 Rls. 81,025 $
164 12 1394 مشهد تركمنستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 107,534 2,333,386,861 Rls. 77,425 $
165 12 1394 مشهد تركمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 22,897 2,270,173,622 Rls. 76,122 $
166 12 1394 مشهد تركمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 79,560 2,213,030,796 Rls. 74,521 $
167 12 1394 مشهد تركمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 31,718 2,178,703,591 Rls. 76,192 $
168 12 1394 مشهد تركمنستان 04031090 ماست 77,200 2,153,079,620 Rls. 73,321 $
169 12 1394 مشهد تركمنستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 18,716 2,149,898,900 Rls. 75,749 $
170 12 1394 مشهد تركمنستان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 33,321 2,014,116,564 Rls. 70,816 $
171 12 1394 مشهد تركمنستان 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 111,082 1,971,875,232 Rls. 66,643 $
172 12 1394 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 113,508 1,952,357,493 Rls. 68,100 $
173 12 1394 مشهد تركمنستان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 8,444 1,927,734,168 Rls. 64,832 $
174 12 1394 مشهد تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 36,847 1,889,035,693 Rls. 66,026 $
175 12 1394 مشهد تركمنستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 15,594 1,878,266,112 Rls. 62,376 $
176 12 1394 مشهد تركمنستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 78,240 1,875,005,952 Rls. 62,592 $
177 12 1394 مشهد تركمنستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 92,166 1,868,154,409 Rls. 62,916 $
178 12 1394 مشهد تركمنستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 76,898 1,861,343,993 Rls. 64,182 $
179 12 1394 مشهد تركمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 21,717 1,827,877,944 Rls. 61,914 $
180 12 1394 مشهد تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,000,000 1,807,680,000 Rls. 60,000 $
181 12 1394 مشهد تركمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 20,579 1,788,492,150 Rls. 61,662 $
182 12 1394 مشهد تركمنستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,727 1,716,740,751 Rls. 57,698 $
183 12 1394 مشهد تركمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 33,341 1,704,098,330 Rls. 60,013 $
184 12 1394 مشهد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 49,950 1,665,823,026 Rls. 55,782 $
185 12 1394 مشهد تركمنستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,894 1,659,753,136 Rls. 55,152 $
186 12 1394 مشهد تركمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 19,976 1,651,358,640 Rls. 56,928 $
187 12 1394 مشهد تركمنستان 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 10,120 1,638,048,500 Rls. 57,970 $
188 12 1394 مشهد تركمنستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 18,350 1,597,684,960 Rls. 53,776 $
189 12 1394 مشهد تركمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 5,228 1,560,311,302 Rls. 52,551 $
190 12 1394 مشهد تركمنستان 25202000 ک گچ 1,773,333 1,533,159,238 Rls. 51,795 $
191 12 1394 مشهد تركمنستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,881 1,515,078,135 Rls. 51,465 $
192 12 1394 مشهد تركمنستان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 1,100 1,510,100,000 Rls. 50,000 $
193 12 1394 مشهد تركمنستان 34011150 صابون رختشويي 38,810 1,459,159,354 Rls. 48,500 $
194 12 1394 مشهد تركمنستان 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 52,330 1,445,887,904 Rls. 48,419 $
195 12 1394 مشهد تركمنستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 15,084 1,431,863,805 Rls. 48,091 $
196 12 1394 مشهد تركمنستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 16,160 1,423,214,400 Rls. 48,480 $
197 12 1394 مشهد تركمنستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 9,660 1,419,975,110 Rls. 48,782 $
198 12 1394 مشهد تركمنستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 28,472 1,412,259,113 Rls. 48,009 $
199 12 1394 مشهد تركمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 12,210 1,397,454,000 Rls. 48,716 $
200 12 1394 مشهد تركمنستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 18,990 1,394,962,609 Rls. 47,370 $
مجموع کل
314,193,002,566 ريال
مجموع کل
10,651,644 دلار