آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,135 189,493,515 Rls. 6,405 $
202 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,350 186,995,520 Rls. 6,210 $
203 12 1394 اينچه برون تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 10,285 186,158,211 Rls. 6,171 $
204 12 1394 اينچه برون تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 10,015 186,153,380 Rls. 6,209 $
205 12 1394 اينچه برون تركمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 529 183,330,720 Rls. 6,120 $
206 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 2,880 173,757,593 Rls. 5,876 $
207 12 1394 اينچه برون تركمنستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 8,275 162,147,040 Rls. 5,792 $
208 12 1394 اينچه برون تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 12,791 161,540,112 Rls. 5,373 $
209 12 1394 اينچه برون تركمنستان 08109010 انار تازه 6,499 160,466,848 Rls. 5,329 $
210 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 660 160,010,196 Rls. 5,298 $
211 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,240 159,643,800 Rls. 5,580 $
212 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,630 157,623,649 Rls. 5,266 $
213 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 4,250 152,882,700 Rls. 5,100 $
214 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,248 149,545,344 Rls. 4,992 $
215 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 350 146,853,000 Rls. 4,900 $
216 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 370 145,281,750 Rls. 4,850 $
217 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,170 140,924,160 Rls. 4,680 $
218 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 1,600 139,995,648 Rls. 4,674 $
219 12 1394 اينچه برون تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 7,800 139,042,800 Rls. 4,680 $
220 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 93 130,010,960 Rls. 4,376 $
221 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 10,360 128,398,000 Rls. 4,300 $
222 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,500 127,156,500 Rls. 4,492 $
223 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 460 124,034,400 Rls. 4,140 $
224 12 1394 اينچه برون تركمنستان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 1,985 120,047,368 Rls. 3,976 $
225 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73144200 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد, ا ندوده شده باموا دپلاستيک که درجاي ديگرگفته نشده 1,940 118,185,880 Rls. 3,958 $
226 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,980 117,962,460 Rls. 4,158 $
227 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 1,225 117,080,656 Rls. 3,879 $
228 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 906 116,003,594 Rls. 3,887 $
229 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,117 115,027,413 Rls. 3,811 $
230 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 3,000 114,740,020 Rls. 3,862 $
231 12 1394 اينچه برون تركمنستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 6,370 114,124,920 Rls. 3,822 $
232 12 1394 اينچه برون تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,940 111,994,269 Rls. 3,711 $
233 12 1394 اينچه برون تركمنستان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 6,365 111,271,140 Rls. 3,692 $
234 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,850 110,822,400 Rls. 3,700 $
235 12 1394 اينچه برون تركمنستان 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 2,010 108,011,691 Rls. 3,669 $
236 12 1394 اينچه برون تركمنستان 28421010 ---زئوليت 29,557 106,807,264 Rls. 3,547 $
237 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,170 106,044,120 Rls. 3,510 $
238 12 1394 اينچه برون تركمنستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 11,808 100,026,462 Rls. 3,314 $
239 12 1394 اينچه برون تركمنستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,500 90,549,000 Rls. 3,000 $
240 12 1394 اينچه برون تركمنستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 1,450 87,524,900 Rls. 2,900 $
241 12 1394 اينچه برون تركمنستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 1,420 87,381,000 Rls. 3,000 $
242 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 730 86,662,000 Rls. 2,920 $
243 12 1394 اينچه برون تركمنستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 2,200 85,985,094 Rls. 2,847 $
244 12 1394 اينچه برون تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,195 85,505,796 Rls. 2,850 $
245 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,370 82,695,940 Rls. 2,740 $
246 12 1394 اينچه برون تركمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,070 81,152,774 Rls. 2,687 $
247 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 2,770 80,980,950 Rls. 2,770 $
248 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 2,195 79,709,520 Rls. 2,640 $
249 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,317 78,906,738 Rls. 2,634 $
250 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 3,655 65,801,736 Rls. 2,178 $
251 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 726 65,618,784 Rls. 2,178 $
252 12 1394 اينچه برون تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,234 64,789,691 Rls. 2,279 $
253 12 1394 اينچه برون تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 4,020 62,911,419 Rls. 2,091 $
254 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 540 62,013,330 Rls. 2,151 $
255 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25301010 پرليت 23,169 61,791,800 Rls. 2,046 $
256 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 401 59,994,748 Rls. 2,068 $
257 12 1394 اينچه برون تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,955 59,750,210 Rls. 1,994 $
258 12 1394 اينچه برون تركمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,700 59,310,900 Rls. 1,980 $
259 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 400 57,903,015 Rls. 1,933 $
260 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 660 57,885,300 Rls. 1,980 $
261 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 480 56,498,832 Rls. 1,872 $
262 12 1394 اينچه برون تركمنستان 33051000 شامپوها 717 52,976,896 Rls. 1,792 $
263 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 410 49,547,680 Rls. 1,640 $
264 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,580 45,002,853 Rls. 1,491 $
265 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 1,780 44,955,000 Rls. 1,500 $
266 12 1394 اينچه برون تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 3,482 43,994,638 Rls. 1,462 $
267 12 1394 اينچه برون تركمنستان 34012040 صابون پودر 1,990 40,015,872 Rls. 1,336 $
268 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 400 34,114,800 Rls. 1,200 $
269 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 3,352 32,628,960 Rls. 1,080 $
270 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 24,500 32,563,141 Rls. 1,079 $
271 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,625 32,256,690 Rls. 1,137 $
272 12 1394 اينچه برون تركمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 208 31,592,979 Rls. 1,089 $
273 12 1394 اينچه برون تركمنستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 43,968 31,052,570 Rls. 1,097 $
274 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 620 29,650,880 Rls. 992 $
275 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,003 29,053,780 Rls. 973 $
276 12 1394 اينچه برون تركمنستان 07031000 پيازوموسير 2,990 28,817,184 Rls. 957 $
277 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 1,090 22,949,475 Rls. 785 $
278 12 1394 اينچه برون تركمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 500 20,325,600 Rls. 675 $
279 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 5,705 20,250,655 Rls. 685 $
280 12 1394 اينچه برون تركمنستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,312 19,488,326 Rls. 655 $
281 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 189 19,353,570 Rls. 662 $
282 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 200 17,973,600 Rls. 600 $
283 12 1394 اينچه برون تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 288 17,254,080 Rls. 576 $
284 12 1394 اينچه برون تركمنستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 970 15,176,448 Rls. 504 $
285 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 225 15,019,182 Rls. 498 $
286 12 1394 اينچه برون تركمنستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 130 15,017,904 Rls. 499 $
287 12 1394 اينچه برون تركمنستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,405 10,866,240 Rls. 360 $
288 12 1394 اينچه برون تركمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 190 10,803,020 Rls. 380 $
289 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,600 9,439,680 Rls. 320 $
290 12 1394 اينچه برون تركمنستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 154 9,296,364 Rls. 308 $
291 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 80 8,489,610 Rls. 282 $
292 12 1394 اينچه برون تركمنستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 218 7,095,120 Rls. 240 $
293 12 1394 اينچه برون تركمنستان 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 60 6,793,425 Rls. 225 $
294 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 100 6,022,400 Rls. 200 $
295 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39249090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 60 5,438,160 Rls. 180 $
296 12 1394 اينچه برون تركمنستان 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,140 4,628,300 Rls. 155 $
297 12 1394 اينچه برون تركمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 76 4,515,920 Rls. 152 $
مجموع کل
7,765,339,982 ريال
مجموع کل
260,814 دلار