آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 512,500 39,682,674,481 Rls. 1,332,515 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان تاجيكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 432,180 8,733,569,509 Rls. 293,883 $
3 12 1394 اصفهان تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 65,440 5,785,051,680 Rls. 196,320 $
4 12 1394 اصفهان تاجيكستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 77,720 4,751,802,888 Rls. 163,212 $
5 12 1394 اصفهان تاجيكستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 170,029 4,413,626,960 Rls. 153,026 $
6 12 1394 اصفهان تاجيكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 12,500 4,181,640,000 Rls. 140,000 $
7 12 1394 اصفهان تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 80,000 4,004,452,000 Rls. 136,000 $
8 12 1394 اصفهان تاجيكستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 142,993 3,768,872,730 Rls. 128,693 $
9 12 1394 اصفهان تاجيكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 68,148 3,679,108,651 Rls. 129,481 $
10 12 1394 اصفهان تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 165,300 3,433,444,476 Rls. 115,719 $
11 12 1394 اصفهان تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 44,620 3,109,275,792 Rls. 102,948 $
12 12 1394 اصفهان تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 23,000 2,701,120,000 Rls. 92,000 $
13 12 1394 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,500 2,342,940,600 Rls. 77,550 $
14 12 1394 اصفهان تاجيكستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 96,000 2,244,645,852 Rls. 74,981 $
15 12 1394 اصفهان تاجيكستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 7,189 2,002,799,780 Rls. 67,073 $
16 12 1394 اصفهان تاجيكستان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 31,000 1,675,756,800 Rls. 55,800 $
17 12 1394 اصفهان تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 269,357 1,466,778,406 Rls. 50,014 $
18 12 1394 اصفهان تاجيكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 119,550 1,413,683,584 Rls. 47,916 $
19 12 1394 اصفهان تاجيكستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 62,770 1,405,719,220 Rls. 47,077 $
20 12 1394 اصفهان تاجيكستان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,000 1,018,470,000 Rls. 34,000 $
21 12 1394 اصفهان تاجيكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 19,200 974,769,600 Rls. 33,600 $
22 12 1394 اصفهان تاجيكستان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 8,680 920,248,320 Rls. 30,720 $
23 12 1394 اصفهان تاجيكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 28,805 872,950,403 Rls. 30,534 $
24 12 1394 اصفهان تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 7,000 792,540,000 Rls. 28,000 $
25 12 1394 اصفهان تاجيكستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 19,700 751,909,600 Rls. 25,610 $
26 12 1394 اصفهان تاجيكستان 28365000 کربنات کلسيم 318,750 714,547,082 Rls. 24,207 $
27 12 1394 اصفهان تاجيكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,060 704,367,999 Rls. 24,411 $
28 12 1394 اصفهان تاجيكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 23,360 508,124,460 Rls. 17,520 $
29 12 1394 اصفهان تاجيكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,411 476,836,872 Rls. 16,233 $
30 12 1394 اصفهان تاجيكستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 9,000 404,419,500 Rls. 13,500 $
31 12 1394 اصفهان تاجيكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 13,550 289,500,000 Rls. 10,000 $
32 12 1394 اصفهان تاجيكستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 2,701 243,850,500 Rls. 8,100 $
33 12 1394 اصفهان تاجيكستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 2,000 232,088,000 Rls. 8,000 $
34 12 1394 اصفهان تاجيكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 3,016 99,394,008 Rls. 3,318 $
35 12 1394 اصفهان تاجيكستان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 634 75,376,215 Rls. 2,663 $
36 12 1394 اصفهان تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,527 70,873,873 Rls. 2,443 $
37 12 1394 اصفهان تاجيكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,000 58,726,200 Rls. 1,950 $
38 12 1394 اصفهان تاجيكستان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 900 14,288,535 Rls. 477 $
39 12 1394 اصفهان تاجيكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 200 4,868,460 Rls. 172 $
مجموع کل
110,025,113,036 ريال
مجموع کل
3,719,666 دلار