آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك اندونزي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 19,432,242 178,514,631,098 Rls. 6,138,944 $
مجموع کل
178,514,631,098 ريال
مجموع کل
6,138,944 دلار