آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,157,690 565,813,340,070 Rls. 19,100,227 $
2 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,251,640 544,872,547,575 Rls. 18,529,765 $
3 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 773,900 196,972,925,020 Rls. 6,546,020 $
4 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 16,730 13,791,807,680 Rls. 468,444 $
5 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 67,343 6,980,227,750 Rls. 235,700 $
6 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,473,010,796 Rls. 181,731 $
7 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 21,186 2,851,868,333 Rls. 98,303 $
8 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 50,350 2,725,005,510 Rls. 90,630 $
9 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 44,693 2,334,972,339 Rls. 80,355 $
10 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 25,000 1,453,449,000 Rls. 51,000 $
11 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,000 1,373,280,000 Rls. 48,000 $
12 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 13,535 718,068,810 Rls. 24,907 $
13 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,320 279,014,208 Rls. 9,498 $
14 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 800 145,017,600 Rls. 4,800 $
15 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 242 65,760,354 Rls. 2,178 $
16 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 327 2,747,563 Rls. 91 $
17 12 1394 كرمان امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 161 181,158 Rls. 6 $
مجموع کل
1,345,853,223,766 ريال
مجموع کل
45,471,655 دلار