آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 5,835,637 319,631,074,084 Rls. 10,688,245 $
2 12 1394 قم امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 83,500 8,757,511,000 Rls. 292,250 $
3 12 1394 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 64,732 6,326,866,932 Rls. 210,472 $
4 12 1394 قم امارات متحده عربي 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 23,550 1,253,387,520 Rls. 42,390 $
5 12 1394 قم امارات متحده عربي 44111291 پروفيل روكش شده 13,325 971,086,505 Rls. 32,245 $
6 12 1394 قم امارات متحده عربي 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 18,096 668,792,225 Rls. 23,525 $
7 12 1394 قم امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 31,550 631,851,850 Rls. 22,085 $
8 12 1394 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,882 347,869,599 Rls. 11,550 $
9 12 1394 قم امارات متحده عربي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 1,000 56,092,610 Rls. 1,873 $
10 12 1394 قم امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 188 25,629,888 Rls. 849 $
11 12 1394 قم امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 77 10,449,892 Rls. 346 $
مجموع کل
338,680,612,105 ريال
مجموع کل
11,325,830 دلار