آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,000 678,072,630 Rls. 23,698 $
202 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 1,910,500 677,262,258 Rls. 23,702 $
203 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 51,000 661,825,470 Rls. 21,930 $
204 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 31,240 646,911,793 Rls. 21,883 $
205 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 4,190 632,354,800 Rls. 20,950 $
206 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 12,000 615,937,200 Rls. 20,400 $
207 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,572 590,494,200 Rls. 19,716 $
208 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 144,681 587,320,485 Rls. 19,578 $
209 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,640 587,107,899 Rls. 20,601 $
210 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,040 583,704,540 Rls. 19,761 $
211 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 9,710 577,531,380 Rls. 19,420 $
212 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 11,500 533,517,660 Rls. 17,940 $
213 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 88,000 530,252,800 Rls. 17,600 $
214 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 21,479 519,169,967 Rls. 17,454 $
215 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,300 514,601,138 Rls. 17,669 $
216 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 22,000 512,635,200 Rls. 17,600 $
217 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 10,528 491,337,060 Rls. 16,620 $
218 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 52,820 463,912,000 Rls. 16,418 $
219 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84137010 پمپ کولر آبي 3,800 458,796,800 Rls. 15,200 $
220 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 8,000 454,864,000 Rls. 16,000 $
221 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 105,000 452,776,275 Rls. 15,225 $
222 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,155 451,220,632 Rls. 15,905 $
223 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,640 443,606,976 Rls. 14,688 $
224 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 10,200 428,859,340 Rls. 14,195 $
225 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 4,200 418,350,240 Rls. 13,860 $
226 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,200 402,470,682 Rls. 13,614 $
227 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,600 400,126,217 Rls. 13,244 $
228 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 4,460 390,206,300 Rls. 13,260 $
229 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 460 384,029,810 Rls. 12,803 $
230 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 3,050 364,658,000 Rls. 12,200 $
231 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 3,774 361,519,280 Rls. 12,012 $
232 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 5,970 359,826,960 Rls. 11,940 $
233 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 5,566 351,366,068 Rls. 11,642 $
234 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,620 347,495,705 Rls. 12,344 $
235 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,550 343,983,427 Rls. 11,857 $
236 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 3,760 339,663,360 Rls. 11,280 $
237 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 5,080 337,649,312 Rls. 11,176 $
238 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 1,250 337,254,400 Rls. 11,200 $
239 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 18,700 330,482,482 Rls. 11,034 $
240 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,970 325,987,200 Rls. 10,800 $
241 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,650 322,038,700 Rls. 11,300 $
242 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 2,052 314,527,500 Rls. 10,500 $
243 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6,048 310,251,514 Rls. 10,886 $
244 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 8,500 309,651,600 Rls. 10,940 $
245 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 7,783 306,463,879 Rls. 10,204 $
246 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 7,003 293,544,420 Rls. 10,428 $
247 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 4,227 291,784,928 Rls. 9,717 $
248 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,494 290,492,467 Rls. 9,699 $
249 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 24,991 289,623,577 Rls. 9,597 $
250 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 287,779,200 Rls. 9,600 $
251 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 13,107 264,775,520 Rls. 8,912 $
252 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08133000 سيب , خشک کرده 1,915 251,657,070 Rls. 8,729 $
253 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,800 239,975,424 Rls. 8,012 $
254 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,155 239,500,240 Rls. 7,994 $
255 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,084 230,746,710 Rls. 7,710 $
256 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 18,700 225,985,760 Rls. 7,480 $
257 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 14,235 222,918,632 Rls. 7,402 $
258 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 19,500 221,374,400 Rls. 7,540 $
259 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,570 211,955,400 Rls. 7,200 $
260 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 100,000 209,664,000 Rls. 7,000 $
261 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 252,323 190,375,440 Rls. 6,308 $
262 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,740 188,839,430 Rls. 6,302 $
263 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 10,470 188,180,200 Rls. 6,280 $
264 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,440 173,842,560 Rls. 5,760 $
265 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,100 170,954,850 Rls. 6,040 $
266 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,065 165,873,789 Rls. 5,517 $
267 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 7,000 165,638,000 Rls. 5,500 $
268 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 11,000 164,230,000 Rls. 5,500 $
269 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68159920 مصنوعات سنگي روميزي نقش دار وحكاكي شده 5,615 162,670,200 Rls. 5,390 $
270 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70200040 ساير اشياء ازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 8,300 160,986,720 Rls. 5,584 $
271 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 49,960 159,640,200 Rls. 5,400 $
272 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 2,299 151,726,134 Rls. 5,367 $
273 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,702 144,572,305 Rls. 4,790 $
274 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 103,178 144,231,842 Rls. 4,849 $
275 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,370 141,996,180 Rls. 4,740 $
276 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 14,800 132,120,000 Rls. 4,500 $
277 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29121100 متانال (فرمالدئيد) 18,760 132,023,500 Rls. 4,672 $
278 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28391910 سيليکات سديم جامد 24,000 130,390,560 Rls. 4,320 $
279 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,700 129,771,200 Rls. 4,420 $
280 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 13,718 128,338,612 Rls. 4,253 $
281 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,140 127,089,450 Rls. 4,490 $
282 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84791019 فنيشر اسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر ، مستعمل با سال ساخت بيش از 5 سال 930 120,716,000 Rls. 4,000 $
283 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 69,807 119,909,560 Rls. 4,036 $
284 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 6,400 114,777,600 Rls. 3,840 $
285 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,718 101,119,418 Rls. 3,350 $
286 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 10,000 95,862,400 Rls. 3,200 $
287 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 25,010 87,734,235 Rls. 3,001 $
288 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,180 86,722,620 Rls. 2,895 $
289 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,499 84,714,486 Rls. 2,993 $
290 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 2,520 82,627,328 Rls. 2,744 $
291 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44069000 تراورس چوبي براي راه آهن يا همانند،آغشته شده 660 77,718,960 Rls. 2,640 $
292 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,280 74,177,732 Rls. 2,593 $
293 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 65,923,000 Rls. 2,200 $
294 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 57,302,100 Rls. 1,900 $
295 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 1,940 54,602,856 Rls. 1,809 $
296 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 4,228 52,981,875 Rls. 1,872 $
297 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20079100 مركبات 730 48,110,942 Rls. 1,606 $
298 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 2,030 47,113,864 Rls. 1,624 $
299 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 620 46,828,600 Rls. 1,550 $
300 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 42,225,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
28,938,512,633 ريال
مجموع کل
978,603 دلار