آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,250,068 173,411,060,319 Rls. 5,880,929 $
2 12 1394 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 583,196 104,284,711,712 Rls. 3,482,682 $
3 12 1394 سهلان افغانستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 32,900 32,177,939,894 Rls. 1,071,116 $
4 12 1394 سهلان افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 134,676 16,090,363,145 Rls. 538,706 $
5 12 1394 سهلان افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 273,080 13,091,062,496 Rls. 441,509 $
6 12 1394 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 498,165 12,691,715,289 Rls. 436,094 $
7 12 1394 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 352,156 10,600,353,468 Rls. 364,121 $
8 12 1394 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 568,338 9,410,298,413 Rls. 312,584 $
9 12 1394 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 465,543 7,930,031,687 Rls. 263,981 $
10 12 1394 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 44,985 7,362,051,311 Rls. 247,417 $
11 12 1394 سهلان افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 105,000 5,756,258,151 Rls. 199,458 $
12 12 1394 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 264,685 5,714,165,597 Rls. 190,582 $
13 12 1394 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 68,854 4,362,740,707 Rls. 146,562 $
14 12 1394 سهلان افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 3,675,054,816 Rls. 126,759 $
15 12 1394 سهلان افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 42,000 3,264,618,084 Rls. 108,057 $
16 12 1394 سهلان افغانستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 90,000 3,016,432,720 Rls. 100,682 $
17 12 1394 سهلان افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 141,940 2,892,657,780 Rls. 102,196 $
18 12 1394 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 44,986 2,864,725,293 Rls. 96,052 $
19 12 1394 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 13,641 1,634,549,782 Rls. 54,563 $
20 12 1394 سهلان افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 30,000 1,421,157,375 Rls. 49,500 $
21 12 1394 سهلان افغانستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 5,980 1,368,026,660 Rls. 46,046 $
22 12 1394 سهلان افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,870 814,988,394 Rls. 28,793 $
23 12 1394 سهلان افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,340 626,006,580 Rls. 22,020 $
24 12 1394 سهلان افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 24,000 609,756,000 Rls. 20,400 $
25 12 1394 سهلان افغانستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 5,010 500,008,600 Rls. 16,550 $
26 12 1394 سهلان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,058 434,344,700 Rls. 15,310 $
27 12 1394 سهلان افغانستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,120 319,926,672 Rls. 10,608 $
28 12 1394 سهلان افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,528 188,658,500 Rls. 6,350 $
29 12 1394 سهلان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,660 175,407,840 Rls. 5,904 $
30 12 1394 سهلان افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,804 117,889,280 Rls. 3,968 $
31 12 1394 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 720 86,929,920 Rls. 2,880 $
32 12 1394 سهلان افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,910 74,898,910 Rls. 2,521 $
33 12 1394 سهلان افغانستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 1,995 48,010,188 Rls. 1,596 $
34 12 1394 سهلان افغانستان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 504 44,921,520 Rls. 1,512 $
35 12 1394 سهلان افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 2,400 34,225,920 Rls. 1,152 $
36 12 1394 سهلان افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 375 27,838,270 Rls. 937 $
مجموع کل
427,123,785,993 ريال
مجموع کل
14,400,096 دلار