آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,093,981 1,214,362,510,907 Rls. 41,360,976 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 863,096 238,642,590,861 Rls. 8,084,767 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 223,210 19,900,662,360 Rls. 669,630 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 353,880 15,314,113,000 Rls. 523,108 $
5 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 68,558 12,481,014,708 Rls. 428,336 $
6 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 119,530 10,736,641,140 Rls. 358,426 $
7 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 107,762 9,663,604,860 Rls. 323,286 $
8 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 85,677 6,677,064,730 Rls. 222,646 $
9 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 339,440 5,864,719,722 Rls. 203,630 $
10 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 921,060 4,057,549,032 Rls. 138,106 $
11 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 41,072 3,719,709,834 Rls. 123,216 $
12 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 16,478 3,324,155,946 Rls. 116,522 $
13 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 16,450 2,464,210,000 Rls. 82,250 $
14 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 21,900 1,622,052,214 Rls. 56,946 $
15 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 96,765 1,550,667,020 Rls. 51,545 $
16 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 92,500 1,106,327,004 Rls. 38,138 $
17 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 11,363 968,833,461 Rls. 34,089 $
18 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,607 944,852,820 Rls. 31,821 $
19 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 127,010 722,275,000 Rls. 25,000 $
20 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,100 678,585,600 Rls. 22,950 $
21 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,004 634,253,715 Rls. 21,015 $
22 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 12,310 623,747,700 Rls. 22,158 $
23 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 2,550 371,369,250 Rls. 12,750 $
24 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,200 199,333,200 Rls. 6,600 $
25 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,100 183,500,100 Rls. 6,300 $
26 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,868 152,076,960 Rls. 5,076 $
27 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 959 78,133,431 Rls. 2,589 $
28 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 350 52,724,000 Rls. 1,750 $
مجموع کل
1,557,097,278,575 ريال
مجموع کل
52,973,626 دلار