آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 256,524 32,409,548,360 Rls. 1,086,032 $
2 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 524,086 25,031,090,578 Rls. 838,536 $
3 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 4,083,859 23,010,747,798 Rls. 778,465 $
4 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 80,000 19,154,408,000 Rls. 634,000 $
5 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 336,000 15,980,807,520 Rls. 544,320 $
6 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 163,000 9,246,348,400 Rls. 316,600 $
7 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 98,480 4,578,384,992 Rls. 157,337 $
8 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 275,140 3,995,728,209 Rls. 134,686 $
9 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 2,859,073,200 Rls. 94,800 $
10 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 5,520 2,609,965,400 Rls. 87,115 $
11 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 206,344 2,446,752,068 Rls. 81,703 $
12 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 139,800 1,759,146,174 Rls. 58,582 $
13 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 105,150 1,233,368,156 Rls. 41,148 $
14 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,000 901,215,000 Rls. 31,500 $
15 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,040 798,286,320 Rls. 28,080 $
16 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,080 757,516,500 Rls. 26,808 $
17 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,460 110,204,450 Rls. 3,650 $
مجموع کل
146,882,591,125 ريال
مجموع کل
4,943,362 دلار