آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 438,695 13,968,141,966 Rls. 473,811 $
2 12 1394 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 515,364 12,278,602,588 Rls. 413,197 $
3 12 1394 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,232,219 8,662,119,652 Rls. 291,352 $
4 12 1394 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 290,831 7,649,482,358 Rls. 259,535 $
5 12 1394 قزوين ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 84,535 6,917,006,723 Rls. 239,215 $
6 12 1394 قزوين ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 52,300 4,462,678,530 Rls. 156,676 $
7 12 1394 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 107,256 3,353,688,670 Rls. 112,798 $
8 12 1394 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 154,841 2,996,723,769 Rls. 101,092 $
9 12 1394 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 117,886 2,854,019,909 Rls. 95,819 $
10 12 1394 قزوين ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 55,860 2,719,071,190 Rls. 93,233 $
11 12 1394 قزوين ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 100,000 2,605,168,000 Rls. 87,971 $
12 12 1394 قزوين ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 6,608 1,979,410,240 Rls. 66,081 $
13 12 1394 قزوين ارمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 103,600 1,641,364,633 Rls. 56,579 $
14 12 1394 قزوين ارمنستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 19,430 1,172,950,240 Rls. 38,860 $
15 12 1394 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 65,460 929,502,392 Rls. 30,766 $
16 12 1394 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 40,529 885,148,092 Rls. 29,457 $
17 12 1394 قزوين ارمنستان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 12,000 851,100,000 Rls. 30,000 $
18 12 1394 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 135,880 768,240,376 Rls. 26,630 $
19 12 1394 قزوين ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 21,965 661,256,325 Rls. 21,965 $
20 12 1394 قزوين ارمنستان 34012010 صابون مايع 19,422 513,354,157 Rls. 17,479 $
21 12 1394 قزوين ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 65,700 504,290,205 Rls. 17,725 $
22 12 1394 قزوين ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 3,920 452,156,320 Rls. 15,092 $
23 12 1394 قزوين ارمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 16,110 402,291,304 Rls. 13,532 $
24 12 1394 قزوين ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 41,430 384,557,019 Rls. 12,840 $
25 12 1394 قزوين ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 25,951 384,472,531 Rls. 12,975 $
26 12 1394 قزوين ارمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 9,475 366,295,263 Rls. 12,317 $
27 12 1394 قزوين ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,390 299,394,630 Rls. 10,170 $
28 12 1394 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 5,002 212,973,590 Rls. 7,507 $
29 12 1394 قزوين ارمنستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 72,700 168,249,184 Rls. 5,816 $
30 12 1394 قزوين ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 2,317 96,018,480 Rls. 3,236 $
31 12 1394 قزوين ارمنستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,100 81,161,640 Rls. 2,709 $
32 12 1394 قزوين ارمنستان 33051000 شامپوها 2,160 78,050,304 Rls. 2,592 $
33 12 1394 قزوين ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 1,066 51,298,200 Rls. 1,800 $
34 12 1394 قزوين ارمنستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 1,600 17,916,000 Rls. 600 $
35 12 1394 قزوين ارمنستان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 100 5,630,000 Rls. 199 $
مجموع کل
81,373,784,480 ريال
مجموع کل
2,761,627 دلار