آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 3,665,743 47,348,089,506 Rls. 1,597,354 $
2 12 1394 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 1,993,140 5,018,077,084 Rls. 168,985 $
3 12 1394 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 693,198 3,949,908,147 Rls. 131,823 $
4 12 1394 اروميه ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 125,220 2,497,784,058 Rls. 87,543 $
5 12 1394 اروميه ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 92,490 1,986,559,980 Rls. 68,906 $
6 12 1394 اروميه ارمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 8,270 1,747,062,310 Rls. 57,890 $
7 12 1394 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 506,000 1,280,102,390 Rls. 43,696 $
8 12 1394 اروميه ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 40,480 1,192,904,940 Rls. 40,804 $
9 12 1394 اروميه ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 62,249 522,187,608 Rls. 17,433 $
10 12 1394 اروميه ارمنستان 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 22,440 486,945,186 Rls. 16,718 $
11 12 1394 اروميه ارمنستان 28011000 کلر 75,915 448,428,690 Rls. 15,183 $
12 12 1394 اروميه ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 21,760 445,307,520 Rls. 15,232 $
13 12 1394 اروميه ارمنستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 5,000 436,463,100 Rls. 15,420 $
14 12 1394 اروميه ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 20,300 404,970,790 Rls. 14,210 $
15 12 1394 اروميه ارمنستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 20,020 389,804,415 Rls. 13,013 $
16 12 1394 اروميه ارمنستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 3,048 276,167,088 Rls. 9,144 $
17 12 1394 اروميه ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 8,550 179,286,660 Rls. 5,985 $
18 12 1394 اروميه ارمنستان 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 1,591 142,979,988 Rls. 4,773 $
19 12 1394 اروميه ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 11,760 132,940,672 Rls. 4,406 $
20 12 1394 اروميه ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,100 130,769,100 Rls. 4,620 $
21 12 1394 اروميه ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 11,455 69,140,089 Rls. 2,291 $
22 12 1394 اروميه ارمنستان 25081000 بنتونيت 4,800 22,403,328 Rls. 744 $
23 12 1394 اروميه ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 200 17,973,600 Rls. 600 $
24 12 1394 اروميه ارمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 58 10,562,650 Rls. 350 $
25 12 1394 اروميه ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 100 8,913,000 Rls. 300 $
مجموع کل
69,145,731,899 ريال
مجموع کل
2,337,423 دلار