آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 836,000 46,378,006,663 Rls. 1,538,249 $
2 12 1394 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,543,000 32,871,068,850 Rls. 1,105,954 $
3 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 824,900 20,243,388,681 Rls. 690,003 $
4 12 1394 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 160,224 15,593,270,281 Rls. 520,576 $
5 12 1394 غرب تهران آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 26,080 15,483,265,125 Rls. 520,095 $
6 12 1394 غرب تهران آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 148,620 14,931,282,450 Rls. 519,826 $
7 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 266,864 14,233,517,420 Rls. 480,374 $
8 12 1394 غرب تهران آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 522,487 13,277,472,467 Rls. 452,855 $
9 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 176,000 9,782,639,680 Rls. 323,840 $
10 12 1394 غرب تهران آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 240,590 7,866,868,110 Rls. 261,998 $
11 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 111,954 6,904,545,799 Rls. 233,472 $
12 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 117,755 6,186,623,391 Rls. 211,959 $
13 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 132,000 5,441,778,210 Rls. 184,932 $
14 12 1394 غرب تهران آذربايجان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 271,050 5,287,574,957 Rls. 177,089 $
15 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 80,300 4,404,044,372 Rls. 146,794 $
16 12 1394 غرب تهران آذربايجان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 35,300 4,229,783,200 Rls. 141,203 $
17 12 1394 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 236,000 4,148,479,280 Rls. 140,660 $
18 12 1394 غرب تهران آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 531,928 3,353,245,764 Rls. 113,746 $
19 12 1394 غرب تهران آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 48,970 2,804,923,080 Rls. 97,755 $
20 12 1394 غرب تهران آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 31,116 2,599,536,404 Rls. 88,369 $
21 12 1394 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 288,205 2,597,555,639 Rls. 88,892 $
22 12 1394 غرب تهران آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 189,120 2,549,375,424 Rls. 85,104 $
23 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 49,100 2,469,228,900 Rls. 82,500 $
24 12 1394 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,047 2,287,407,217 Rls. 78,328 $
25 12 1394 غرب تهران آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 84,960 2,187,188,850 Rls. 72,450 $
26 12 1394 غرب تهران آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 23,155 2,080,824,075 Rls. 69,465 $
27 12 1394 غرب تهران آذربايجان 68159940 تابلو معرق سنگي صنايع دستي 11,000 1,962,774,000 Rls. 66,000 $
28 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 31,193 1,764,271,823 Rls. 64,990 $
29 12 1394 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 38,445 1,741,658,734 Rls. 57,667 $
30 12 1394 غرب تهران آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 80,000 1,719,573,500 Rls. 57,500 $
31 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 47,250 1,592,445,568 Rls. 52,856 $
32 12 1394 غرب تهران آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 25,760 1,532,153,280 Rls. 51,520 $
33 12 1394 غرب تهران آذربايجان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 12,500 1,497,800,000 Rls. 50,000 $
34 12 1394 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,773 1,434,961,122 Rls. 49,042 $
35 12 1394 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 11,987 1,353,724,036 Rls. 45,875 $
36 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,050 1,210,135,440 Rls. 40,080 $
37 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,630 1,189,845,744 Rls. 39,408 $
38 12 1394 غرب تهران آذربايجان 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 169,930 1,088,330,049 Rls. 37,829 $
39 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 1,024,169,916 Rls. 34,188 $
40 12 1394 غرب تهران آذربايجان 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 20,000 852,870,000 Rls. 30,000 $
41 12 1394 غرب تهران آذربايجان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,300 801,863,100 Rls. 26,550 $
42 12 1394 غرب تهران آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 27,000 755,110,350 Rls. 25,650 $
43 12 1394 غرب تهران آذربايجان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 23,945 731,420,700 Rls. 24,495 $
44 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,000 712,423,800 Rls. 24,200 $
45 12 1394 غرب تهران آذربايجان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 23,565 626,518,852 Rls. 21,219 $
46 12 1394 غرب تهران آذربايجان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 12,590 591,359,275 Rls. 19,735 $
47 12 1394 غرب تهران آذربايجان 27101910 روغن موتور 22,120 536,520,600 Rls. 17,775 $
48 12 1394 غرب تهران آذربايجان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,245 531,698,960 Rls. 17,744 $
49 12 1394 غرب تهران آذربايجان 14049030 كوكوپيت 23,000 520,812,000 Rls. 18,400 $
50 12 1394 غرب تهران آذربايجان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 20,000 509,490,000 Rls. 17,000 $
51 12 1394 غرب تهران آذربايجان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,100 252,974,400 Rls. 8,400 $
52 12 1394 غرب تهران آذربايجان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 7,800 231,964,200 Rls. 7,800 $
53 12 1394 غرب تهران آذربايجان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 171,660,000 Rls. 6,000 $
54 12 1394 غرب تهران آذربايجان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 3,550 119,440,820 Rls. 4,128 $
55 12 1394 غرب تهران آذربايجان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 413 118,159,300 Rls. 4,130 $
56 12 1394 غرب تهران آذربايجان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 681 97,278,720 Rls. 3,290 $
57 12 1394 غرب تهران آذربايجان 28321020 متابي سولفيت 2,993 73,516,500 Rls. 2,550 $
58 12 1394 غرب تهران آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 5,900 57,383,800 Rls. 1,900 $
59 12 1394 غرب تهران آذربايجان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 6,000 50,862,600 Rls. 1,797 $
60 12 1394 غرب تهران آذربايجان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 410 27,324,900 Rls. 949 $
61 12 1394 غرب تهران آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 152 13,735,260 Rls. 480 $
62 12 1394 غرب تهران آذربايجان 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 157 13,732,800 Rls. 480 $
63 12 1394 غرب تهران آذربايجان 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 28 2,373,588 Rls. 84 $
مجموع کل
277,705,232,027 ريال
مجموع کل
9,358,197 دلار