آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 بيله سوار آذربايجان 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,440 94,836,660 Rls. 3,171 $
102 12 1394 بيله سوار آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 3,880 87,174,870 Rls. 2,910 $
103 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08091000 زردآلو ,تازه 2,910 70,384,614 Rls. 2,391 $
104 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07039000 تره فرنگي وسايرسبزيجات سيرگونه 3,395 63,507,136 Rls. 2,104 $
105 12 1394 بيله سوار آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 500 60,368,000 Rls. 2,000 $
106 12 1394 بيله سوار آذربايجان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 650 58,883,244 Rls. 1,950 $
107 12 1394 بيله سوار آذربايجان 25221000 آهک زنده 51,141 58,435,476 Rls. 2,064 $
108 12 1394 بيله سوار آذربايجان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 900 54,230,400 Rls. 1,800 $
109 12 1394 بيله سوار آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 4,491 47,305,952 Rls. 1,571 $
110 12 1394 بيله سوار آذربايجان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 751 40,474,480 Rls. 1,351 $
111 12 1394 بيله سوار آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 18,430 38,865,120 Rls. 1,290 $
112 12 1394 بيله سوار آذربايجان 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 229 30,337,760 Rls. 1,016 $
113 12 1394 بيله سوار آذربايجان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 52,057 28,288,460 Rls. 936 $
114 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 970 12,949,000 Rls. 458 $
115 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 970 10,082,515 Rls. 358 $
116 12 1394 بيله سوار آذربايجان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 400 5,991,200 Rls. 200 $
مجموع کل
762,114,887 ريال
مجموع کل
25,571 دلار