آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 130,566 51,909,194,400 Rls. 1,235,933 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 50,313 31,974,486,336 Rls. 761,298 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، با پهناي 600mmيا بيشتر، به ضخامت 75/4 لغايت 10mm 100,000 23,127,744,000 Rls. 550,661 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 32,352 19,707,672,600 Rls. 469,230 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 54,772 16,489,416,300 Rls. 392,605 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و ترلكتور كشاورزي 43,562 9,683,207,100 Rls. 230,553 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84152090 سايردستگاه هاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 3,510 4,208,853,600 Rls. 100,211 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87089419 غربيلك هاي فرمان غير از مورد مصرف براي سواري، و وانت و تراكتور كشاورزي 2,338 1,630,456,800 Rls. 38,820 $
مجموع کل
158,731,031,136 ريال
مجموع کل
3,779,311 دلار
[1]