آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,800 14,248,527,180 Rls. 339,251 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 60,548 8,892,340,421 Rls. 211,722 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 12,605 3,874,703,107 Rls. 92,255 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 3,890 2,765,936,767 Rls. 65,856 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 14,062 2,475,261,700 Rls. 58,935 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول آماده شيميايي 1,000 878,028,500 Rls. 20,905 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 232 228,225,711 Rls. 5,434 $
مجموع کل
33,363,023,386 ريال
مجموع کل
794,358 دلار
[1]