آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 33,761,000 630,467,026,098 Rls. 15,011,120 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104090 ذرت شيرين يخ زده 1,351,800 62,475,371,488 Rls. 1,487,509 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,587,120 46,707,021,493 Rls. 1,112,072 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 332,000 17,830,024,448 Rls. 424,524 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 161,280 11,151,988,163 Rls. 265,524 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 75,000 9,123,288,000 Rls. 217,222 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 28353990 ساير پلي فسفاتها به غير از پيرو فسفات دي سديم 80,000 4,749,179,400 Rls. 113,076 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 75,200 4,402,797,568 Rls. 104,829 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 98843320 قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 31% و بيشتر 6,942 3,796,544,512 Rls. 90,394 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 15,280 2,558,447,750 Rls. 60,915 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 38,400 1,021,069,286 Rls. 24,311 $
مجموع کل
794,282,758,206 ريال
مجموع کل
18,911,496 دلار
[1]